1. YALOVA BELEDIYESI KARIKATUR YARISMASI

1. Yalova Belediyesi Karikatür Yarýþmasý
Son Katýlým: 04 Temmuz 2008

Yalova Belediyesi tarafýndan düzenlenen “Geri Dönüþümde Ýleri Bakýþ” konulu karikatür yarýþmasý, karikatür sanatýnýn geliþmesini, yaygýnlaþmasýný saðlamak, ilimizin kültürel ve sanatsal açýdan daha iyi tanýnmasýna yardýmcý olmak, çevre bilincini oluþturmak ve bu konuda duyarlýlýðý arttýrmak amacýyla düzenlendi.

1.Yalova Belediyesi Karikatür Yarýþmasý’nýn son katýlým tarihi 1 Temmuz 2008 olarak belirlendi. Yarýþmayý kazananlara ise ödülleri 19 Temmuz’da verilecek.

Ödüller:
Birinciye 2000 YTL,
Ýkinciye 1500 YTL
Üçüncüye 1000 YTL ,

Mansiyon (3 kiþiye) 500 YTL
Dereceye giren eserler ise 19 Temmuz 2008 tarihinde Yalova Belediyesi Sergi Salonu’nda sergilenecek.
Yarýþmanýn seçici kurulunda; Yalova Belediye Baþkaný Barbaros H.Binicioðlu, Yalova Belediye Baþkan Yardýmcýsý Dinçer Ýlhan, Karikatürcü Tan Oral, Hicabi Demirci, Oðuz Gürel, Þevket Yalaz ve Muammer Olcay da bulunuyor.

Son Katýlým: 4 Temmuz 2008

Yazýþma Adresi:
Yalova Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi (Eski Tekel Binasý) YALOVA kulturisleri@yalova.bel.tr

KATILIM KOÞULLARI
1- Yarýþma; seçici kurul üyeleri dýþýnda, profesyonel ve amatör bütün karikatürcülere açýktýr.
2- Katýlýmcýlar yarýþmaya, önceden ödül almamýþ ve sanatçýnýn özgün fikirleri üzerine kurulu en çok 2 (iki) eseri ile katýlabilir. Aksi halde tümü deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
3- Seçici kurulun ayný yada benzer saydýðý veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar ve çalýntý iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4- Eserler orijinal olmalýdýr. Bilgisayar çýktýsý gönderilecek ise orijinal imzalý (ýslak imzalý) olmasý gerekmektedir. Fotoðraf, fotokopi, vb. kabul edilmeyecektir.
5- Yarýþmaya eser verecek olan yarýþmacýlar, kendi anlatým biçimlerine uygun tekniði (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
6- Yarýþmaya verilecek eserler, A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutlarýnda ve paspartusuz olmalýdýr. Katýlýmcý kýsa özgeçmiþini ve fotoðrafýný mutlaka eserleriyle göndermelidir. Her eserin arkasýna ad, soyadý ve iletiþim bilgileri eklenmelidir.
7- Eserler hiçbir þekilde iade edilmeyecektir.