1. ULUSAL “ESERE VE EMEGE SAYGI” RESIM, AFIS, LOGO VE KARIKATÜR YARISMASI…

T.C. KÜLTÜR ve TURÝZM BAKANLIÐI Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü ANKARA

 

1.ULUSAL ESERE ve EMEÐE SAYGI  RESÝM, AFÝÞ, LOGO ve KARÝKATÜR YARIÞMASI

TEKNÝK ÞARTNAMESÝ

 

AMAÇ:

 

         Telif haklarýnýn korunmasý ve bütün alanlarda korsanlýkla etkin mücadele edilmesidir. Çaðýmýzda yeni bir insanlýk anlayýþý doðmuþtur. Buna göre, toplumlarýn kendi haklarýný aramalarý bir yaþam biçimi halini almýþtýr.

Endüstri ve bilgi çaðý ile ortaya çýkan bu yeni görüþlere göre amaç sadece topluma gerçeði anlatmak deðil, düþündürmek, gerçeðe yön vermek ve gerçeði çözümlemektir. Bir anlamda bilinçsizlikten bilince geçmektir. Bireye fikirlerinizi verme yerine ona denemeyi öðretmek ve kendi fikirlerini ortaya koyma ortamýný saðlamak bu çaðýn özelliklerinden biridir.

Kendi fikirlerini ortaya koyma ve düþünceyi görselleþtirme alaný sanat eðitimi yoluyla mümkündür. Nitekim eðitim, çaðdaþ geliþmiþ ileri toplumlarda sanat ve bilimin eþdeðerliliðini emeðe saygý ve düþün alanýný koruma yoluyla saðlayabilmiþtir. Düþünceyi üreten, düþünmeyi öðrenen, öðrendiðini üretime dönüþtüren toplumlar, üreten ve taklitçiliðe düþmeyen toplumlardýr. Bu toplumlarýn en belirgin özelliði ve en önemli yönü, özgün fikirleri geliþtirebilen yaratýcý sistemi içermesidir.

Düþünce en yüksek frekanslý enerjidir. Geliþen dünyada temel hak ve özgürlükler yanýnda uygar dünyanýn öne çýkardýðý en temel hak alanlarýndan biri de emeðin korunmasý ve düþünce alanýnýn geliþtirilmesidir.

Yüksek enerji alaný diye adlandýrýlan bu alanýn korunmasý ve üretime dönüþtürülmesi için öncelikle eðitim alanýnýn ve toplumun bilinçlendirilmesi þarttýr.

Esere, Emeðe Saygý Resim, Afiþ, Logo ve Karikatür Yarýþmasý üretkenliði geliþtirme, farklýlýklarý koruma, entelektüel kültür ve uygarlýk alanlarýný çað aþamalarýnýn getirdiði yeniliklere ve çaðdaþ dünya toplumuna kazandýrma hedefinde önemli bir bilinçlendirme projesidir. Bu projenin hedefi ve amacý AB Birliðine giriþ sürecinde Fikri ve Sýnaî Haklar alanýnda yaþanýlan sorunlarýn aþýlmasý ve toplumun bütün alanlarýyla bilinçlendirilmesidir. 

Bu doðrultuda üniversite ve görsel sanat eðitimi veren kurumlar, bilgi ve düþünce üreten alanla, tüketen alanýn eþteþliði göz önünde bulundurulmuþtur.

Türkiye nüfusunun yaþ ortalamasý düþünüldüðünde hedef kitle tüketimin %63’ünün gerçekleþtiði gençliktir ve bu gençlik geleceðin Türkiye’sinde söz sahibi olmasý nedeniyle önem arz etmektedir.

“Esere ve Emeðe Saygý” baþlýklý projenin kamunun ve toplumun korsanla mücadele yönündeki azmini ve gücünü kuvvetlendireceði varsayýlmaktadýr.

 

   

KONU:

 

Her alan için konu amaçta belirlenmiþ ilkeler doðrultusunda ESERE VE EMEÐE SAYGI olarak belirtilmiþtir.

 

a)     Genel amaçlar doðrultusunda sanatçýlar kendi bireysel üslup ve anlatým biçimlerini özgürce ifade etmek

b)     Her türlü kültürel alaný koruma ve üretime saygý, kültürel zenginlik, iletiþim

c)     Ýzinsiz çoðaltýlmýþ, CD, ses dolum kasetleri, her türlü film, müzik üretimleri

d)     Baþkasýna ait her türlü sanatsal ürün ve üretimin izinsiz çoðaltýmý, basým ve daðýtýmý

e)     Sahte ilaç, gýda ve tekstil ürünlerinin yapým, çoðaltým ve satýmý

f)       Sahte marka ve ürünlerle mücadele

g)     Sanatsal ortam ve kültürel alanýn geliþtirilmesi, üretim özgürlüðü

h)     Üretimin tüm alanlarýnda emeðe saygý bilincinin güçlendirilmesi ve geliþtirilmesi

 

  

KATILIM

 

KARÝKATÜR:

 

·  Yarýþma bütün karikatürist sanatçýlara açýktýr.

·  Her sanatçý yarýþmaya daha önce sergilenmemiþ ve ödül almamýþ en çok üç eseriyle katýlabilir. 

·  Yarýþmaya verilecek eserlerin uzun kenarý 50 cm’den fazla olmamalýdýr.

·  Yarýþmaya eser verecek sanatçýlar kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

·  Katýlýmcýlar eserlerini koyduklarý zarfýn üstüne I.Ulusal Esere Saygý Ve Korsanla Mücadele Karikatür Yarýþmasý ibaresini koymalýdýr. Katýlýmcýlar eserin arka yüzüne adýný, soyadýný, özgeçmiþ ve iletiþim adresini belirten bir etiket yapýþtýrmalýdýr.

 

RESÝM:

 

 • Yarýþmaya yüksekokul, fakülte ve üniversite öðrencileri (yüksek lisans ve doktora dahil) en çok üç eseriyle katýlabilir. 
 • Katýlýmcýlarýn eserlerinin uzun kenarý 110 cm’yi geçmemelidir.
 • Resimlerde her türlü malzeme kullanmak serbesttir.
 • Resimlerin arka yüzüne katýlýmcýnýn adý, soyadý, özgeçmiþi ve iletiþim adresinin belirtildiði bir etiketin konmasý gerekir.

 

AFÝÞ ve LOGO:

 

 • Yarýþma bütün sanatçýlara, üniversite, fakülte ve tüm yüksekokul öðrencilerine açýktýr. Katýlýmcýlar yarýþmaya en çok üç özgün eseriyle katýlabilir.
 • Yarýþmaya verilecek eserlerin (afiþ) uzun kenarý 70 cm’yi geçmeyecek foto blok veya mukavva kartona yapýþtýrýlmýþ þekilde olacaktýr.
 • Yarýþmaya verilecek logo eserler 30×30 boyutlarýnda, 200 gram kaðýt üzerine tasarlanacak, ayrýca 3 cm. boyutlarýnda bir örneði yüzeyin alt köþesinde yer alacak þekilde hazýrlanmalýdýr.
 • Eserler (logo ve afiþ) ayrýca CD ortamýnda vectorel olarak hazýrlanacaktýr.
 • Eserin arka yüzüne katýlýmcýnýn adý, soyadý, özgeçmiþi ve iletiþim adresinin belirtildiði bir etiketin konmasý gerekir.

 

TOPLAMA MERKEZÝ 

 

ESER TESLÝM YERÝ:

 

Eserler belirtilen adrese elden veya kargo gönderimi olarak teslim edilebilir. Ancak GESAM; kargoda doðabilecek herhangi bir hasar ve zarardan sorumlu olmayacaktýr.

 

ADRES : GESAM Kültür ve Sanat Merkezi

  Gazi Mustafa Kemal Bulvarý No:63/4  Kat:2 06570-Maltepe/ANKARA

 

ÝLETÝÞÝM       : Necla CANGÜL

TLF              : 0 312 229 66 27 – 0 312 231 10 82

FAKS            : 0 312 231 23 84

GSM             : 0 537 266 92 96

WEB             : www.gesam.org.tr

 

KARÝKATÜR ÝÇÝN TOPLAMA MERKEZÝ:

 
Ýstanbul’dan katýlacak sanatçýlar eserlerini Karikatür ve Mizah Müzesi (Atatürk Bulvarý Kovacýlar Sk. No:12 Fatih/ÝSTANBUL) adresine teslim edebilirler. 

TLF: 0 212 521 12 64

 

SERGÝLEME: Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Konya

 

DEÐERLENDÝRME:

 

AFÝÞ ve LOGO          : 19 Nisan 2008 Cumartesi

KARÝKATÜR              : 21 Nisan 2008 Pazartesi

RESÝM           : 22 Nisan 2008 Salý


SON KATILIM TARÝHÝ: 18 Nisan 2008 Cuma

 

 

ESERLERÝN ÝADESÝ:

 

 • Ödül almayan ve sergilenmeyen eserlerin iadeleri teslim edildikleri toplama merkezlerinden seçici kurulun toplanmasýndan 2 gün sonra yapýlacaktýr.
 • Eser sahipleri istedikleri takdirde kargo yoluyla eserleri kendilerine gönderilecektir. Ancak GESAM; kargoda doðacak zarar ve her türlü hasardan sorumlu olmayacaktýr.

 

 

SEÇÝCÝ KURUL:

 

 

KARÝKATÜR: 

 

1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü Temsilcisi 

2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliði temsilcisi

3- Erdoðan Bozok     (Karikatürist)

4- Tonguç Yaþar      (Karikatürist)

5- Akdað Saydut      (Karikatürist)

 

AFÝÞ ve LOGO

 

1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü Temsilcisi 

2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliði temsilcisi

3- Prof.Dr.Nihat BOYDAÞ (Sanatçý)

4- Prof.Dr.Hülya ÝZBÖLÜKOÐLU (Sanatçý)

5- Prof.Ahmet ATAN (Sanatçý)

6- Doç.Dr.Mehmet BAÞBUÐ (Sanatçý)

7- Doç.Dr.Mahmut Öztürk (Sanatçý)

  

RESÝM:

 

1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü Temsilcisi 

2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliði temsilcisi

3- Prof.Dr.Hasan PEKMEZCÝ (Sanatçý)

4- Prof.Dr.Atilla ATAR                   (Sanatçý)

5- Prof.Nedret SEKBAN                 (Sanatçý)

6- Prof.Dr.Gülsün PARLAR              (Sanatçý)

7- Prof.Dr.Þeniz AKSOY                (Sanatçý)

8- Doç.Dr.Gonca YAYAN               (Sanatçý)

 

ÖDÜLLER:

 

KARÝKATÜR:

Birincilik:  7.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi

Ýkincilik:  5.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi

Üçüncülük:  3.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi


Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Baþarý Belgesi

GEAM Özel Ödülü + Baþarý Belgesi

 

AFÝÞ:                   

Birincilik:  7.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi

Ýkincilik:  5.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi

Üçüncülük:  3.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi

 

Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Baþarý Belgesi

GESAM Özel Ödülü + Baþarý Belgesi

 

LOGO:        

Birincilik: 4.000.-YTL.+ Baþarý Belgesi                                                    

Ýkincilik:  3.000.-YTL. + Baþarý Belgesi                                                    

Üçüncülük:  1.500.-YTL. + Baþarý Belgesi

 

GESAM Özel Ödülü + Baþarý Belgesi

 

RESÝM:                 

Birincilik:  4.000.-YTL. + Baþarý Belgesi                                                    

Ýkincilik:  3.000.-YTL. + Baþarý Belgesi                                                    

Üçüncülük:  1.500.-YTL. + Baþarý Belgesi

 

Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Baþarý Belgesi

GESAM Özel Ödülü + Baþarý Belgesi

 

Yarýþmada ödül ve mansiyon alan eserler ve kullaným haklarý T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü’ne aittir.