1. ESKISEHIR KARIKATUR YARISMASI-2009

1.Eskiþehir Karikatür Yarýþmasý-31 Mart 2009

.
Eskiþehir Sanat Derneði karikatür müzesi bulunan, karikatür sergilerinin açýldýðý, ülkemizin önemli karikatür çevrelerinden birinin bulunduðu Eskiþehir’de ulusal karikatürümüzün buluþmasý, tanýþ olmasýna ortam yaratmak amacýyla her yýl sürdürmek üzere “Eskiþehir Karikatür Yarýþmasý” düzenlemiþtir.
.Konu; serbestir.
.Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýndaki kaðýtlara çizilmiþ olmak üzere renkli olabilir.
.Yarýþmaya en çok üç karikatürle katýlabilir.
.Katýlýmcý adýný, soyadýný, telefonunu ve adreslerini karikatürünün arka yüzüne yazmalýdýr.
.Son katýlým tarihi 31 Mart 2009.
.Ödüller Birincilik, Ýkincilik, Üçüncülük ve üç adet mansiyona plaket ve diploma.
.Ödül töreni ve sergi açýlýþý 11 Nisan 2009.
. Seçici kurul:
Prof.Dr.Atila Özer (Anadolu Ünv.Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi ve ayný zamanda Anadolu Ünv.Eðitim Karikatürleri Müzesi Müdürü,Karikatürcü),
Pertev Ertün (Karikatürcü),
Beytullah Heper (Karikatürcü),
Hikmet Cerrah (Karikatürcü),
Þehabettin Tosuner (Eskiþehir Sanat Derneði Baþkaný,Karikatürcü)
.Karikatürler geri verilmeyecek Anadolu Üniversitesi’nin Eðitim Karikatürleri Müzesine verilecektir.
Adres:
Deliklitaþ Mah.
Dr.Hilmi Sokak
No:3/B
ESKÝÞEHÝR
Tel:0 222 2302557
ESKÝÞEHÝR SANAT DERNEÐÝ
Þehabettin TOSUNER
Dernek Baþkaný
0535 323 83 63
TEL: +90 (0) 222 230 25 57
Ýletiþim:
Eskiþehir Sanat Derneði
Deliklitaþ Mah.
Dr.Hilmi Sokak
No:3/B
ESKÝÞEHÝR
(Yunus Emre Ýlköðretim Okulundan Yedilere giderken saðda ilk sokak)
.
Eskiþehir Sanat Derneði
eskisehir.sanat.dernegi@gmail.com