ZIYA RAMOGLU KITABI YAYINLANDI…

news-bant.jpg

zramoglu.jpg


“KARÝKATÜRDE BÝR ZÝYA” KÝTABI ÇIKTI
 
Karikatür sanatçýlarý Adnan Taç ve Bülent Sümer’in birlikte hazýrladýklarý ve Trabzon’un yetiþtirdiði uluslar arasý karikatür sanatçýsý Ziya Ramoðlu’nun sanat yaþamýný anlatan “Karikatürde Bir Ziya” kitabý çýktý.
 
Trabzon’un yetiþtirdiði, 50 yýllýk sanat hayatýna birçok baþarýyý sýðdýran karikatür sanatçýsý Ziya Ramoðlu’nun anlatýldýðý “Karikatürde Bir Ziya” isimli kitap çýktý. Usta karikatür sanatçýsýnýn sanat yaþamýnýn, fotoðraf ve karikatürlerinin, hakkýnda yazýlan yazýlarýn yer aldýðý kitabý öðrencileri karikatürcü Adnan Taç ve Bülent Sümer hazýrladý. Kitap 21-24 Þubat tarihleri arasýnda Ankara “Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri” fuarýnda tanýtýldý. Renkli, büyük boy olarak bastýrýlan kitap 164 sayfadan oluþmaktadýr. Büyük ustanýn kitabý, bir kültür hizmeti olarak Ankara’da bulunan Trabzon Vakfý tarafýndan bastýrýldý. Kitabýn yazarlarýndan karikatürcü Adnan Taç kitapla ilgili þunlarý söyledi “Bu kitabýn hazýrlýk çalýþmasý için 6 ay kadar bir zaman harcandý. Ziya Ramoðlu özde Trabzon karikatür sanatýna, genelde Türk karikatür sanatýna önemli katkýlar saðlamýþ usta bir sanatçýdýr. 50 yýlý bulan sanat yaþamýnda Trabzon’da ilk karikatür sergisini açan, ilk karikatür albümünü çýkaran, ilk defa uluslar arasý düzeyde gazete ve dergilerde karikatür çizen ve Trabzonlu sanatseverleri evrensel karikatür ile tanýþtýran bu insanýn kýymeti bilinmedi.
Kendini baþtan sona anlatan bir kitabýnýn olmasýný çok istedi ama olmadý. Bu kitabý saðlýðýnda ellerine vermek isterdim, þartlar bu güne kalmasýna neden oldu. Her þeye raðmen ortaya çýkan bu kitapla hocamýza vefa borcumuzu ödemeye çalýþtýk. Bu konuda verdiði katkýdan dolayý Bakanýmýz Faruk Nafiz Özak’a, Trabzon Vakfý Baþkaný Bilgin Aygül’e, Trabzon Vakfý’na, desteðini esirgemeyen Ramoðlu ailesine ve karikatür ustalarýna teþekkür ediyoruz.” dedi. Ayrýca fuarda usta karikatürcü adýna, Adnan Taç’ýn hazýrladýðý ve Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði ekibinin çalýþmasýyla gerçekleþtirilen ayný isimli bir saatlik belgeselin de gösterimi yapýldý. Bu belgesel son düzenlemesi yapýldýktan sonra çoðaltýlarak bir kültür hizmeti olarak sunulacaktýr.
 
 
ZÝYA RAMOÐLU KÝMDÝR
 
1932 Yýlýnda Trabzon’un Of ilçesinde doðdu. Sanatçýnýn Akademik kariyeri 1950’li yýllarda Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki derslere sýnavla konuk öðrenci olarak katýlmasýyla baþlar. Mizah dünyasýna ilk adýmýný Trabzon’da açtýðý “Karikatür Denemeleri” adlý sergiyle attý. Ayný yýllarda Ýlk karikatürü 1956 yýlýnda Dolmuþ dergisinde ve desenleri Varlýk dergisinde yayýmlandý. Paris’deki Ecole ABC de dessin adlý sanat okulundan 1959 yýlýnda almýþ olduðu burs ile kariyerinde yeni bir dönem baþladý. Okul aracýlýðý ile Fransýz basýnýnca çalýþmak üzere Paris’e davet edilmiþ ancak aðabeyinin Demokrat Partiden milletvekili olmasý nedeniyle, 27 Mayýs Askeri yönetiminin getirdiði bürokratik engellerden dolayý Fransa’ya gidememiþtir.
Sanatçýnýn profesyonel kimliði zamanýn en popüler dergisi olan Hayat ile 1960’lý yýllarda yaptýðý çalýþmalarla baþladý. Uluslar arasý ödüller, yurt içi yurt dýþý kiþisel sergilerle devam eden sanat yaþamýna bir ilk olan ve 1971 yýlýnda Baþtur Turizm þirketi’nin Gazeteciler Cemiyeti yararýna düzenlediði Akdeniz limanlarýný kapsayan gezisi nedeniyle “Büyük Ankara Gemisin”de açtýðý “Yüzen Sergi”  ile farklý bakýþ açýlarý kattý. 1975 Yýlýnda türünün ilki olan Pembe mizah türünde “Parola Aþk” adlý karikatür kitabýný çýkardý.
Newyork’daki karikatür ajansý “Rothco Cartoons Inc” ile yaptýðý sözleþme ile 1978 yýlýnda Uluslar arasý kimlik kazandý. Karikatürleri dünya basýnýnýn en saygýn gazete ve dergileri olan; New York Post, Tampa Tribune, Londoon Freepress, She england, Common Weal, Democratic Seft, Jewish Digest, Money Manager, Scientists, Bulletin Atomic Scientists, Hunts wille Times, Des Moines’de yayýmlandý. Bu çalýþmalar 1980’li yýllarýn sonuna kadar sürdü. 50 yýlý aþkýn bir süreden beri profesyonel sanat yaþamýný güzel sanatlarýn Resim, fotoðraf, karikatür dallarýnda sürdürdü. Daha sonra baþlayan saðlýk sorunlarý nedeniyle çalýþmalarýna istemeyerek ara vermek zorunda kaldý. 11 Kasým 2007 tarihinde aramýzdan ayrýldý.