YARIÞMA DUYURUSU…

haberler-bant2

Gülmece Öyküleri Ve Çizgi Bant Yarýþmasý Sonuçlandý

48.Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Þenliði
kapsamýnda; Akþehir Nasreddin Hoca ve Turizm
Derneði ile Akþehir Belediyesi tarafýndan
düzenlenen yarýþmalardan; "26. Nasreddin Hoca
Gülmece Öyküleri Yarýþmasý" ve "6. Ulusal Çizgi
Bant Yarýþmasý" sonuçlarý belirlendi.

Seçici Kurulu'nda; Muzaffer Ýzgü, Enver Ercan,
Kandemir Konduk, Selahattin Duman, Öner Ciravoðlu,
Ahmet Çuhacý ve Yusuf Çotuksöken'in yer aldýðý
bu yarýþmada; gülmece yazarlarýnýn yaný sýra
genç yeteneklerin de teþvik edilmesi ve mizah
öykülerinin okuyucusuyla buluþturulmasý amacýyla
düzenlen Gülmece Öyküleri Yarýþmasý'nda, Caner
Çaylak "Arkayý Kaçlayalým" isimli öyküsüyle
1.'lik, Atay Sözer "Resmi Keçi" isimli öyküsüyle
2.'lik, Mehmet Erdem "Ýstemeden Baba Oldum" isimli
öyküsüyle 3.'lük ödülünü kazandý.

Konusu Küresel Isýnma olan yarýþmanýn Seçici
Kurulu'nda Tan Oral, Kamil Masaracý, Ýrvin Mandel,
Piyale Madra, Ramize Erer, Tuncay Akgün, Canol
Kocagöz, Ergin Gülen ve Hicabi Demirci'nin yer
aldýðý Ulusal Çizgi Bant Yarýþmasý'nda ise
1.'liði Þevket Yalaz, 2.'liði Omer Cam, 3.'lüðü
de Musa Gümüþ kazandý.

Yarýþmanýn mansiyon kazanan kiþileri ise þu
isimlerden oluþuyor:

1. Oðuz Gürel
2. Altan Özkesici
3. Ayþe Kýzmaz
4. Mehmet Kahraman
5. Buse Durak