WORLD CARTOONISTS IN BERLIN..

news-bant.jpg

plantu-berlin2.jpg


Cartooning for Peace in Berlin


Eski BM Genel Sekreteri ve 2001 Nobel Barýþ Ödülü sahibi Kofi Annan’ýn himayesinde
Le Monde’un baþçizeri Plantu tarafýndan hayata  geçirilen
„Cartooning for Peace“ vakfý çalýþmalarýný sürdürüyor.
Pek çok ülkede sansürle ve çalýþtýklarý gazete yönetimleriyle  baþetmek zorunda kalan,
aðýrlýklý olarak siyasi karikatür çizen meslektaþlarýna yalnýz olmadýklarýný hissettirmek amacýyla
bir karikatürcüler aðý oluþturduklarýný dile getiren 500 bin tirajlý
Le Monde’un 34 yýllýk çizeri Plantu,
Almanya’nýn baþkenti Berlin’de çizerlerle biraraya geldi.
Almanya’nýn ciddi gazetelerinden 100 bin tirajlý Tagesspiegel’in çizeri Klaus Stuttmann,
son yýllarda ard arda yayýnladýðý albümler satýþ rekorlarý kýran Erich Rauschenbach,
Alman siyasi karikatürünün aðýr topu Rainer Hachfeld,
 deðiþik kültürlerin karþý karþýya gelmelerinden doðan durumlarý baþarýyla çalýþmalarýna yansýtan
Don Quichotte Yayýn Kurulu üyesi Hayati Boyacýoðlu,
karikatürcüler arasýndaki almanca-fransýzca iletiþimi saðlayan karikatür dostu Walter Fekl ile
bir akþam yemeðinde buluþan Jean Plantu,
Danimarka’da yaþanan karikatür krizinin ardýndan ortaya çýkan durumun
dünya karikatürcülerini derinden etkilediðine dikkat çekti.
Kültürler ve dinlerarasý iliþkilerin, dünyadaki göç olgusunun, deðiþen adalet anlayýþýnýn
çaðýn konularý olduðuna dikkat çekerek meslektaþlarýndan
„Cartooning for Peace“ inisiyatifine destek istedi.
Almanya’dan Erdoðan Karayel ve Valeri Kurtu’nun da çalýþmalarýyla
destek vereceklerini belirttikleri inisiyatife katýlan karikatürcüler arasýnda
Türkiye’den Ramize Erer, Meksika’dan Cintia Bolio, Filistin’den Baha Boukhari,
Khalil Ýsviçre’den Patrick Chappatte, ABD’den Jeff Danziger, Liza Donnely, Mike Luckovic,
Ranan Lurie, Cezayir’den Ali Dilem, Kenya’dan Gado, Ýtalya’dan Emilio Gianelli,
Danimarka’dan Carsten Graabak, iran’dan Hassan Karimzadeh, Ýsrail’den Michel Kichka,
Arjantin’den Marlene Pohle, Rusya’Dan Mikhail Zlatkovsky, Fransa’dan Plantu
Lübnan’dan Stavro, Japonya’dan No-Rio ve Belçika’dan Pierre Kroll bulunuyor.

Cartooning for Peace Vakfý’nýn projeleri arasýnda uluslararasý karma sergiler açmak,
konferanslar ve vermek ve ortak albümler yayýnlamak bulunuyor.
Vakfýn çalýþmalarý ile ayrýntýlý bilgi;

www.cartooningforpeace.org

adresinden edinilebilir.