“WORLD CARTOON” POOL…

poll-bant.jpg

worldcartoons-poll2.jpgANSWERS:

MARLENE POHLE
CARLOS BRITO
UGO SAJINI
DEREK EASTERBY
DANIEL LOTERO
EMRAH ARIKAN
BENJAMIN HEINE
MEHMET TURAL
TED RALL
MARIO SUGHI
TUFAN SELCUK
DIEGO JORDAN PEREIRA
PETER NIEUWENDIJK
DARKO DRLJEVIC
BERNARD BOUTON
PETRA HANZAK

http://files.donquichotte.org/cartoonpool.rtf


Dear cartoonists,

We think that World Cartoon is not developing well. In particular, on  the cartoon contests ”with a subject” it is possible to come cross a  lot of cartoons with a idea similar each other. Beside that lately the different cartoon contests have launched awards for similar works. We are facing frequently in anxiety that we consider less ethical values of doing cartoon. We have prepared some questions focussing all these concerns and aiming some important issues addressed to you. If you would be kind to write down some short answers to these questions we may do something to establish  and to solve some problems we have today and even perhaps we could move further. So, What do you think about these questions?

1) World Cartoon
, especially when we are thinking on “subject with humor” have a stoppage. Almost without any researches we are working on a very first idea that comes to our mind. The result of this ends with similar cartoons. Do you think, we need to solve this problem? What can be done?

2) According to us, one of the biggest responsible of frequently appearance of ”similar” cartoons is jurors of the contests. In particular the jurors who do not use the Internet as a medium votes for similar cartoons. We have a suggestion to prevent similarities on cartoons: Just to exhibit all submissions posted for contest in a digital gallery on the web site of the arrangers. This can maintain a healthy result for the final cartoons. ”Don Quichotte” has already lunched this method for a while ago. Do you have any different suggestions about this?

3) What is your opinion on ”Censorship in Cartoon?” Should a cartoon be restrictions on it? If yes, what is the borders of this?

4) Also at recent periods we find more technically perfect cartoons, almost close to ”illustration” in definition and it seems they concern more plastic art which replace the traditionally cartooning with simple lines. It is a reality that there exists cartoonists/artists who produce on this track and who be very successful too. Our concern is mostly on that the priority of humor -the gag or the idea if you wish- stays in background. As it is known, the cartoon in definition is an expression with ”least and original” lines. Do you think so you too?

5) What kind of structures the cartoonists need to act in solidarity, organized as a whole against lawsuits? We need your alternative suggestions in order to create more strong cartoon unity, shoulder to shoulder, which will work internationally. Do you have any suggestions?

Dear Cartoonists,
As we mentioned, your responses to these questions can contribute to solve possible problems of World Cartoon. Beforehand we appreciate and thank for sharing your time for this poll.


***

Deðerli Karikatürcüler…

Dünya karikatürünün bir týkanma süreci yaþadýðý düþüncesindeyiz. Özellikle “konulu” karikatür yarýþmalarýnda ayný esprilerden çokca görmekteyiz. Bunun yaný sýra deðiþik yarýþmalarda ödül alan karikatürler arasýnda da son dönemlerde oldukça benzerlikler görmekteyiz. Karikatürün etik deðerinden biraz uzaklaþtýðý endiþesini son dönemlerde sýkça yaþýyoruz. Tüm bu kaygýlarý içeren ve önemli konulara deðinen birkaç soru hazýrladýk sizler için. Bu sorularýn kýsa yanýtlarýný vermenizle belki de karikatürün önündeki sorunlarý çözebilir veya bu yolda adýmlar atabiliriz. Ne dersiniz?

1)    Dünya karikatüründe, özellikle “espri-tema” konusunda bir týkanma söz konusu. Konu üzerinde fazla araþtýrma yapmadan ilk akla gelen espriyi kaðýda döküyoruz. Bunun sonucunda da birbirinin benzeri karikatürler türüyor. Sizce, bu sorunu çözmemiz için ne yapmalýyýz?

2)    Bizce “Benzer” karikatürlerin sýkça ortaya çýkmasýnýn en büyük sorumlularýndan biri de yarýþma jurileri. Özellikle internet ortamýný kullanmayan karikatürcülerin oluþturduðu jurilerin belirlediði sonuçlarda “benzer” karikatürlere sýkça rastlýyoruz. “Benzer” karikatürlerin önlenmesi için bizim bir önerimiz var. Yarýþmayý düzenleyen kurumlarýn internet sitelerinde gelen karikatürler bir sanal galeride yarýþma süresince yayýnlanmalý. Böylelikle finale kalan karikatürlerin ödüllendirilmesi daha saðlýklý olur.  “Don Quichotte” yarýþmalarýnda da bu yöntemi uyguluyoruz zaten. Sizin farklý bir öneriniz var mý?

3)    “Çizgide Sansür” konusunda ne düþünüyorsunuz. Karikatürde bir kýsýtlama olmalý mý? Olmalýysa bunun sýnýrý ne olmalý?

4)    Yine son dönemlerde karikatürün salt çizgiyle anlatýmýnýn yerini, plastik kaygýnýn aðýr bastýðý “illüstrasyon”a yakýn bir tekniðin aldýðýný görüyoruz. Bu doðrultuda üreten ve oldukça baþarýlý olan karikatürcülerin olduðu bir gerçek. Ancak kaygýmýz, öncelikli olmasý gereken “espri”nin ikinci planda kalmasý. Bilindiði gibi, karikatürün açýlýmý “az ve öz çizgiyle” ifade etmektir. Sizce de öyle mi?

5)    Dünya karikatürcülerinin örgütlü ve karikatüre karþý açýlan davalarda bir bütün halinde hareket edebilmesi için ne gibi bir yapýlanmaya gereksinim vardýr? Uluslar arasý platformda daha güçlü bir karikatürcü dayanýþmasý için önereceðiniz alternatif düþüncelerinize ihtiyacýmýz var.

Deðerli karikatürcüler,
yukarýdaki beþ soruya verdiðiniz yanýtlarla, dünya karikatürünün olasý sorunlarýnýn cözülmesine az da olsa katkýda bulunabilirsiniz. Þimdiden deðerli zamanýnýzý ayýrdýðýnýz için çok teþekkür ediyoruz.