“WORLD CARTOON” POLL…

poll-bant.jpg

emre_ozdemir.jpg


EMRE ÖZDEMÝR/MOSCOW

1.
Deðiþen dünyada elbette fikirler ve buna baðlý olarak estetik kaygý ve
sanat da deðiþmektedir. Günümüzde tartýþýlan konular aslýnda birçoðu
itibariyle yeni konular. Örneðin “Küresel Isýnma”. Bu yeni konularý
çizerlerin daha farklý yöntemlerle ele almalarý ve denenmemiþ uslup ve
esprilerle yorumlamalarý gerekmekte. Bu da daha fazla “çalýþmak”la
mümkün gözüküyor.

2.-3.
Kýsýtlama-sansür olmamalý. Fakat çizer de her þeyi
çizememeli-çizmemeli. Burada belirleyici unsur ceza deðil de
karikatüristlerin oluþturduklarý FECO gibi benzer ciddi kuruluþlarýn
çizilmemesi-girilmemesi gereken alanlarý belirleyip bu alanlara
girenlere ciddi yaptýrýmlar uygulamasýndan geçmektedir.

4.
Elbette. karikatür az çizgi ile mizah yapma sanatýdýr. Salt
komiklikten ziyade düþündüren ve ayný zamanda insaný güldüren-tebessüm
ettiren çizgilerdir. Burada bir hususu belirteceðim. Batýda ve
özellikle Amerika’da günümüzde artýk karikatürde ayrýntý da önemli
hale gelmiþtir. Yani üzerine çokca zaman harcanmasý gereken bir sanat
haline dönüþtü. Taramalarý ve mekan-tip ayrýntýlarý ile baþlý baþýna
tablo gibi çalýþmalar ortaya konulur oldu. Bundan dolayý da espri
birinci planda olmalý, çizgi de hemen arkasýndan onu takip etmeli.
Çizgisi de çok güçlü ve vurgulu olmalý.

5.
Bu konuda öncelikle birliðin saðlanabilmesi þarttýr. Özellikle
ülkemizde bile her büyük ilde bir dernek açýlýr hale gelinmesi
düþündürücü. Özünde bu güzel bir tavýrdýr. Fakat bu dernekleri ve
çizerleri genelde tek çatýda toplamak ihtiyaç varsa da özelde kendi
derneklerini de kurabilmelidirler. Uluslararasý platformlarda tek ses,
güçlü ses olma çok önem arz etmektedir. Bu ise ses getiren
etkinliklere imza atmakla olur. Örneðin tüm dünyanýn gözünü çevirdiði
bir platformda ciddi bir etkinlikle -broþürü, kitaplarý vs. ile-
herkese ulaþýlabilir. Böylece takip edilir olursunuz. Bu süreci de
çýtamýzý yükselterek devam ettirirsek kurulacak platform ya da grup
artýk daha güçlü bir hal alabilir.

emre1.jpg


ANSWERS/YANITLAR:
 

EMRE ÖZDEMÝR
ANTONIO ANTUNAS
QRDE/POLAND

VLADIMIR KHAKHANOV
KÜRSAT ZAMAN
DEREK EASTERBY
TOMMY THOMDEAN
JOHN GREEN
MELLO
MOHAMED ALAFIA
BURAK ERGÝN
BORIS ERENBURG
HÜSEYIN ALPARSLAN
SAIRAM AKUNDI
ASIF AHMED
ERAY ÖZBEK
SEYRAN CAFERLI
MENEKÞE ÇAM
MARLENE POHLE
CARLOS BRITO
UGO SAJINI
MARCELO RAMPAZZO
DEREK EASTERBY
DANIEL LOTERO
EMRAH ARIKAN
BENJAMIN HEINE
MEHMET TURAL
TED RALL
MARIO SUGHI
TUFAN SELCUK
DIEGO JORDAN PEREIRA
PETER NIEUWENDIJK
DARKO DRLJEVIC
BERNARD BOUTON
PETRA HANZAK

http://files.donquichotte.org/cartoonpool.rtf