WINNENDEN MASSACRE: 16 DEAD…

news-bant.jpg

winnenden.jpg

(PHOTOS: E.KARAYEL)

Warum? Why? Neden?


Geçtiðimiz Salý günü saat 09.30 sýralarýnda Stuttgart’a baðlý Winnenden’deki Albertwille Realschule’de meydana gelen katliam, sadece Almanya’nýn deðil, tüm dünyanýn gündemine oturdu. 17 yaþýndaki saldýrgan Tim Kretschmer, bir zamanlar okuduðu okula siyah giysileriyle ve ateþli silahlarla donanmýþ olarak geldi ve ortalýðý kan gölüne çevirdi. Bu olay, bize 2002 yýlýnda yine Almanya’da gerçekleþen ve 19 yaþýndaki Robert Steinh
äuser’in 18 kiþiyi öldürmesiyle sonuçlanan “Erfurt” katliamýný anýmsattý.

Her iki olayýn da faili öðrenci. Ortak yanlarý sorunlu ve içlerine kapanýk olmalarý. Elde edilen veriler, her iki öðrencinin de, þiddet oyunlarýna ve filmlerine ilgi duyduklarýný gösteriyor. Son olayýn faili Tim Kretschmer’in ailesi oldukça varlýklý. Babasýnýn bir silah koleksiyoncusu olmasý, onun küçük yaþta silaha karþý ilgi duymasýný saðlamýþ olabilir. Çocuklarýnýn psikolojik sorunlarý olduðunu bilen (belki de, farkýnda bile deðillerdi) bir anne-babanýn neden o silahlarý daha güvenli bir yerde saklamadýðý sorgulanabilir. Bu yönde bir tedbir alýnmamýþ olmasý, bugün meydana gelen felaketi hazýrlayan büyük bir ihmalkarlýk. Tim Kretschmer, bu katliamý düþünerek ve planlayarak yapmýþ. Olay sabahý týpký “Counter Strike” oyunlarýndaki forvet (vurucu) gibi siyah “savaþ” elbiselerini giyerek ve aðýr silahlarla donanarak okula gitmesi bunu gösteriyor.

Bilindiði gibi Almanya’da silah satýn almak o kadar kolay deðil. Özellikle “Erfurt” olayýndan sonra silah satýþýna büyük kýsýtlamalar getirildi. Avcýlar ve özel izin almýþ kiþiler dýþýnda silah satýþýna kesinlikle izin verilmiyor. Ancak, özellikle çocuklar arasýnda yaygýn olan “Counter Strike” türü oyunlara herhangi bir kýsýtlama getirilmemesi, olasý “potansiyel çocuk katil”lere adeta davetiye çýkarmakta.

Almanya’da 18 yaþýný dolduran her genç, tek baþýna yaþayabilme ve sorumluluk alma hakkýna sahip. Buraya kadar her þey güzel. Peki, 18 yaþýna gelene kadar çocuklar nasýl bir aile içi eðitimden geçiyor? Bu soru, Almanya’da yaþayan tüm yabancý aileler için de geçerli…
Bu olayýn en büyük nedeni bence “sevgisizlik ve ilgisizlik”. Günümüz çocuklarý ilgiyi ve sevgiyi ne yazýk ki televizyon ekranlarýnda, internet ortamýndaki (chat) sohbet odalarýnda ve þiddet oyunlarýnda buluyor. Sanýrým onlarý çok yalnýz býraktýk. Winnenden katliamý, týpký bir deprem gibi, faylarýn uzun zamandýr oynak ve hareketli olmasýndan kaynaklanan öncü bir nitelik taþýyor. Gerekli önlemler alýnmadýðý takdirde benzeri olaylarýn ortaya çýkmasý kaçýnýlmaz olacak. Konuyla ilgili mücadeleye yurt çapýnda þiddet oyunlarýný ve yayýnlarýný yasaklayarak baþlanmalý diye düþünüyorum.

Bu iki olay da gösteriyor ki, Almanya’da geçiþtirici deðil, kalýcý önlemler alýnmasý gerekiyor. Öncelikle her türlü þiddet oyunlarýna ve yayýnlarýna yönelik kýsýtlamalara gidilmeli. Sorunlu çocuklar ve aileler yakýn mercek altýna alýnmalý. Zararlý yayýnlara karþý önlem alýnarak, çocuklara rahatlýkla ulaþmasýnýn önüne geçilmeli. Bu tür oyun ve yayýnlarý deþifre eden haberlere hem görsel hem yazýlý medyada olabildiðince yer verilmeli. “Bizim Çocuklar” dergisinin Mart sayýsýnda “Çizgi filmler o kadar da masum deðil” baþlýklý bir konuya yer vermiþtik. Konu seçimlerini ne denli isabetli yaptýðýmýzý da gösteriyor ayný zamanda yaþadýðýmýz bu son olay.
Unutmamak gerekir ki, günümüzde “Counter Strike” ve benzeri þiddet oyunlarýna hastalýk derecesinde tutkun olan ve her biri “potansiyel katil” olmaya aday milyonlarca çocuk bulunmakta. Göze ve kulaða hoþ gelen bir tanýmlama deðil biliyorum ama ne yazýk ki bu gerçek. Neden çocuklarýmýza ve gençlerimize þiddet dolu bir dünya deðil de, sevgi ve barýþ dolu bir dünya býrakmayalým. Neden!?

Erdogan Karayel

Not: Yukaridaki fotograflar dün cekildi.. Olay evimize 15 km uzaklikta gerceklesti. Dünkü anma töreni oldukca hüzünlüydü.. Yagmurla daha da hüzünlesti ortam. Fotograflarda gördügünüz köpek, inanmayacaksiniz ama resmen agliyordu. Onun inlemesine herkes dönüp bakiyordu. Sanki objektife bakarken “insanoglu neden bu kadar acimasiz?” der gibiydi.

counterstrike-tim.jpg

PHOTOSHOP:E.KARAYEL


Kenan SÝNANOÐLU
 
Y e t m e z . . .
 
Tim KRETSCHMER’di
Kýrdý canlarý gitti
Yaz-çiz yetmez ki . . .


winnenden-i.dogan.jpg ISMAIL DOGAN-BELGIUM