VALERI & JULIA KURTU EXHIBITION…

news-bant.jpg

vkurtu-exhibition.jpg

Aile boyu sanat…

Julia & Valeriu Kurtu Sergisi

 

Dünyaca ünlü Moldovalý karikatür sanatçýsý Valeri Kurtu’nun eþi keramik sanatçýsý Julia Kurtu ile birlikte açtýðý sergide
oðullarý 12 yaþýndaki Alex Kurtu da piyano konseri verdi

Yaþamýný Almanya’da sürdüren Moldovalý çizer Valeri Kurtu ve eþi keramik sanatçýsý Julia Kurtu’nun çalýþmalarý
Berlin’in Spandau ilçesindeki Kültür Evi’nde sergileniyor.
4 Haziran 2009 tarihinde açýlan sergide konuþan Ýlçe Eðitim Dairesi Müdürü Gerhard Hanke,
Valeri Kurtu’nun bütün eserlerinde eþi Julia’nýn etkisini görmenin mümkün olduðuna dikkat çekerken,
Julia Kurtu’nun keramiklerinde de Valeri Kurtu’nun dehasýný gözlemlendiðini vurguladý.
Kurtu Ailesi’ni tanýmayanlarýn çalýþmalarý gördükten sonra Valeri ile Julia’nýn birbirlerini tanýmýþ olmalarý gerektiðini
düþüneceklerini söyleyen Hanke, Spandau ilçesindeki galeride sanatseverlerin beðenisine sunulan çalýþmalarýn
daha önceki sergilerden çok farklý ve çok anlamlý olduðuna dikkat çekti.
 Valeri ve Julia’nýn ayrýntýyý öne çýkaran ve ince iþçilik gerektiren,
derin mizah yüklü çalýþmalarýnýn sindirilerek izlenmesi gerektiðini söyleyen Handke, Kurtu Ailesi’ni
Spandau’da aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyduðunu ifade etti.
Spandau TV Kanalý’nýn canlý olarak yayýnladýðý açýlýþýn en büyük sürprizi ise Kurtu çiftinin küçük oðullarý Alex’in
iki müzisyen eþliðinde verdiði piyano konseri oldu.
Uçan parmaklarýyla davetlileri büyüleyen Alex Kurtu büyük alkýþ topladý.
Petersburg Muchin Akademisi mezunu Julia Kurtu ile Moskova Çizgi Filmi Akademisi mezunu Valeri Kurtu’nun
aile boyu sergisi 5 Temmuz 2009 tarihine kadar açýk kalacak.

Kurtu Ailesi’ni Aile boyu sergide yalnýz býrakmayanlar arasýnda karikatürcü dostlarý
Alexander Mathes ile Hayati Boyacýoðlu da vardý

Adres: Kulturhaus Spandau, Galerie, Mauerstr. 6 – 13597 Berlin