“TÜRBAN” TARTIÞMALARINDA YENI BOYUT…

quovadis-bant.jpg

SON GÜNLERDE YOÐUNLAÞAN TÜRBAN TARTIÞMALARI, AKP VE MHP’NÝN BU KONUDA UZLAÞMASIYLA YENÝ BÝR BOYUTA TAÞINDI. ÜNÝVERSÝTELER DE TÜRBAN KONUSUNDA BÖLÜNDÜ. TÜRKÝYE, GÝTTÝKÇE KARANLIÐA GÖMÜLÜYOR. “AYDIN”LARDA DA KAFA KARIÞIKLIÐI GÖRÜLÜYOR. SON GÜNLERDE YAÞANAN ÝKÝ OLAY, BÝZLERE GELECEÐÝN TÜRKÝYE’SÝNÝN PANORAMASINI ÇIKARMAYA YETÝYOR DA ARTIYOR BÝLE.. ARALARINDA HÝLMÝ YAVUZ, ADALET AÐAOÐLU, SELÝM ÝLERÝ VE ELÝF ÞAFAK’IN DA BULUNDUÐU “AYDIN”LAR CUMHURBAÞKANI GÜL’Ü ZÝYARET ETTÝLER. BÖYLELÝKLE AYDINLARIN DA “GÜL” Ü CUMHURBAÞKANI OLARAK TANIDIÐI DEKLARE EDÝLMÝÞ OLDU. ÝNSAN ÝSTER ÝSTEMEZ DÜÞÜNÜYOR.. “GÜL, ASLA BENÝM CUMHURBAÞKANIM OLAMAZ” DÝYEN AYDINLARA NOLDU DA BÖYLE OLDU?! VE ÇÖZÜLMELER DEVAM EDÝYOR.. SONUNCUSU DA AZÝZ NESÝN’ÝN OÐLU ALÝ NESÝN’ÝN “TÜRBAN” HAKKINDAKÝ YORUMU.. ERCAN AKYOL’UN BU KONUDAKÝ KARÝKATÜRÜ GÜNÜMÜZ TRAJEDÝSÝNÝ ÇOK ÝYÝ VERÝYOR.. KONUYA ÝLGÝ DUYANLAR ÝÇÝN BU KONUDA YAZILAN YAZILARI VE ÇÝZÝLEN KARÝKATÜRLERÝ AÞAÐIDA SUNUYORUZ..

ali-aziznesin.jpg

Aziz Nesin’in oðlu Ali Nesin’den “türban” yorumu

“Ayrýmcýlýk her zaman ayrýmcýlýktýr” diyen Aziz Nesin’in öðretim görevlisi oðlu Prof. Ali Nesin, “Türbanlý ya da türbansýz, inancý ne olursa olsun, herhangi birinin üniversiteden men edilmesini etik bulmuyorum” dedi..

 

Baþörtüsünün üniversitelerde serbest býrakýlmasýna yönelik çalýþma öðretim üyelerini de böldü. Rektörler yasaðýn devam etmesini isterken, yüzlerce öðretim üyesi özgürlükten yana tavýr sergiliyor. Prof. Dr. Ali Nesin, baþörtüsü yasaðýnýn etik kuralla dayanmadýðýný söylüyor. “Ayrýmcýlýk her zaman ayrýmcýlýktýr” diyen Nesin, “Ben türbanlý ya da türbansýz, inancý ne olursa olsun, herhangi birinin üniversiteden men edilmesini etik bulmuyorum” ifadelerinde bulundu.

Baþörtüsü öðretim üyelerini de böldü. Rektörler Komitesi baþörtüsünün üniversitelerde serbest býrakýlmasýna karþý çýkarken, deðiþik üniversitelerden yüzlerce öðretim üyesi, yasaðýn kaldýrýlmasýndan yana tavýr sergiliyor. Üniversitelerden yasaðýn ortadan kalkmasýný isteyen akademisyenler bir internet sitesinde ‘üniversiteye özgürlük’ formu oluþturdu. Yayýnladýklarý bildiride üniversitelerin düþünce, ifade, din ve inanç özgürlükleri ile eðitim ve öðretim gibi en temel insan haklarý karþýsýnda yasakçý deðil özgürlükçü bir tavýr almasý gerektiðini ifade eden öðretim üyelerine her gün yeni isimler ekleniyor. universitedeozgurluk.blogspot.com isimli linke hergün onlarca isim ekleniyor. Özgürlükten yana bir tavýr belirleyen akademisyenler, kýsa sürede binin üzerine çýkmayý hedefliyor.

ETÝK DURUÞ HERÞEYDEN ÖNEMLÝ

Listede ismi olan Prof. Dr. Ali Nesin, baþörtüsünün serbest olmasýna karþý çýkanlarla ayný kaygýlarý kendisinin de taþýdýðýný ancak sorunun yasaklarla çözülemeyeceðini söylüyor. “Ben türbanlý ya da türbansýz, inancý ne olursa olsun, herhangi birinin üniversiteden men edilmesini etik bulmuyorum” diyen Nesin, etik duruþun herþeyden önemli olduðunu söylüyor. Etik dýþý kararlarýn kýsa sürede fayda saðlayabileceðini ancak uzun dönemde baþarýlý olamayacaðýna dikkat çeken Nesin, uzun dönemde mutlaka zarar getireceðini ifade ediyor.

AYRIMCILIÐIN AZI ÇOÐU OLMAZ

“Ayrýmcýlýðýn aslý, yalancýsý, azý çoðu olmaz. Ayrýmcýlýk her zaman ayrýmcýlýktýr.” ifadelerinde bulunan Nesin, “Türbanýn özgür býrakýlmasýnýn baþý açýk kýzlarýmýza bir baský yapmasý mümkün. Bundan ben de kaygýlanýyorum ama bunun yolu türbaný yasaklamak deðil.” diyor. Bunu önlemenin baþka yollarýnýn olduðunu belirten Nesin þunlarý söyledi: “Demokratik alanda mücadele edilmesi gerekiyor. Ben de laiðim elbekteki ve laiklikten yanayým ve laiklik dýþý güçlerle mücadeleye varým. Ama bu mücadelenin demokrasi, etik kurallar ve yasalar çerçevesinde yapýlmasýndan yanayým. Arkadaþlarýn kaygýlarýna ben de katýlýyorum ama o kaygýlarý yok etmenin yolu bu deðildir. Bunun mücadelesi baþka türlü yapýlmalý, bu þekilde yasaklayarak yapýlmaz. Etik dýþý kurallarla uzun vadede olumlu sonuç verecek bir mücadele yapýlamaz.”

***

AZÝZ NESÝN DOSTLARI’NDAN AÇIKLAMA

Aziz Nesin, bize bilgelikler taþýdý. Onun gözlemlerinden, daðarcýðýndan, aklýndan süzerek aktardýðý insan ve toplum manzaralarý bizim gerçeðimizdir. O, bizim gerçeðimizi aktarýrken, yaþamýmýza ayna tutarken vicdanýmýz olmayý baþaran bir aydýndý. Aydýnýn, tehlikeleri önceden sezen özelliði onda olaðanüstüydü. O, ömrü boyunca ülkemizin köktendinci karanlýklara sürüklendiði konusunda çýðlýk attý. Aziz Nesin bugünleri gördüðü için de, “Zaman zaman, yaptýðýmýz her þeyin boþa gitmiþ olduðunu düþünüyorum” demiþti.

Yýllar boyu Aziz Nesin’i yok etmeye çalýþanlarýn attýklarý adýmlarýn biri olan türbaný üniversitelerde serbest býrakma giriþiminin “özgürlükçülük” olarak yorumlanmasý tam “Aziz Nesinlik” bir olaydýr. Aziz Nesin’in inandýklarýnýn, doðrularýnýn, düþüncelerinin, savaþýmýnýn karþýsýndaki bir yerde durmanýn, baðnazlýðýn adýmlarýný “özgürlükçülük” olarak görmenin Aziz Nesin’in bilgeliðiyle alay etmek olduðu bilinmelidir.

Nesin Vakfý, Aziz Nesin’in ömrüyle, emeðiyle yarattýðý ütopyasýydý. Onun yazdýklarýyla, anlattýklarýyla, örnek ve öncü aydýn tavrýyla, savaþýmýyla büyüyen “Aziz Nesin Dostlarý” olarak onun emanetini geleceðe taþýma sorumluluðu ve bilinciyle doluyuz. Bu sorumluluk ve bilinç bize, Aziz Nesin’in ýrkçý ve dinci baðnazlýða karþý savaþýmýný sürdürürsek ona layýk olacaðýmýzý anýmsatýyor.

alinesin-ercan.jpg

ERCAN AKYOL/MÝLLÝYET