TRABZON’DA YARININ KARIKATÜRCÜLERI YETISIYOR..

news-bant.jpg

atac.jpg

Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði, Kütüphane haftasý etkinliði çerçevesinde,

sürdürmekte olduðu “yarýnýn karikatürcülerini arýyoruz” projesi doðrultusunda

Cudibey ilköðretim okulu öðrencileriyle birlikte oldu. 


Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði, Ýlköðretim Okulu öðrencilerine yönelik

“yarýnýn karikatürcülerini arýyoruz” projesi kapsamýnda baþlattýðý

teorik ve pratik karikatür çalýþmalarý eðitimine Cudibey Ýlköðretim okulu ile devam etti.


30 Mart 5 Nisan 2009 tarihleri arasýnda kutlanan “Kütüphaneler Haftasý” nedeniyle,

Trabzon Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðünce hazýrlanan ve

Trabzon Valiliðince uygulamaya konulan kutlama programýnda Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði de yer aldý.


Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliðinin baþlattýðý “Yarýnýn karikatürcülerini arýyoruz” projesi kapsamýnda

sürdürülen çalýþmalara bu defa Cudibey Ýlköðretim okulundan karikatür sanatýna ilgili öðrenciler katýldý.

Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði adýna programý gerçekleþtiren karikatür sanatçýsý Adnan Taç,

Ýl Halk Kütüphanesi salonunda 2-3 Nisan tarihlerinde yapýlan çalýþmada ilk gün karikatür sanatýnýn ne olduðunu,

nasýl yapýldýðýný ve Türk karikatür sanatýnýn tarihsel sürecini görsel sunumlarla anlattý.

Ýkinci gün gerçekleþtirilen atölye çalýþmasýnda karikatür çizimi yapýldý. Kütüphane haftasý olmasý nedeniyle

konusu “kitap ve kütüphane” olan karikatürler çizildi.

Cudibey Ýlköðretim Okulundan karikatür sanatýna ilgili deðiþik sýnýflardan 35 öðrencinin katýldýðý atölye çalýþmasý heyecanlý geçti.

Çizdikleri karikatürlerle birbirleriyle yarýþan çocuklar yarýnýn karikatürcüleri olarak farklý bakýþ açýlarý yakaladýlar.


(Haber: Adnan Tac)