TAN ORAL: “HERKES WALT DISNEY OLMAK ISTEDI”…

haberler-bant2.jpg

tanoral-foto2.jpg

(PHOTO: EKARAYEL-2004)

Türkiye’de canlandýrma sinemasýnýn dünü ve bugünü hakkýnda, çizgi dünyamýzýn önemli ismi Tan Oral’la sohbet ettik.
Tan Oral hem sektöre hem de bu alana girmek isteyen gençlere önemli mesajlar gönderdi.

Türkiye’de animasyon sinemasý nasýl baþladý ve ne durumdayýz?

Ýlk olarak uzun yýllar önce Yüksel Ünal bir Nasreddin Hoca çalýþmasýna giriþmiþti.
Bu filmin ilginç bir öyküsü var. O yýllarda film ABD’ye yollandý ve yolda kaybolduðu iddia edildi.
Sebep olarak da ABD’lilerin Türkiye’de bu iþin geliþmemesi için filmi kasten yok ettiði söylendi.
Böyle bir þeye inanamadým, ama sanýrým olay gerçek.
Ama ne olursa olsun, film kaybolduysa çizimleri de mi kayboldu diye düþündüm.
Meðer sadece birkaç sekans çekilmiþ ve tamamlanmýþ bir film ortada yokmuþ.
Bunun dýþýnda Nuri Erkoç’un “Uyku Güzelim” adlý bir çalýþmasýndan söz edilir.
Ondan sonra dönemin karikatürcüleri Ferruh Doðan, Ali Ulvi, Oðuz Aral, Mustafa Elemektar ve Yalçýn Çetin’in giriþimleriyle,
daha çok reklam piyasasýnda yer alan çizgi film örnekleri görüldü. Koca Yusuf adýnda Oðuz Aral’ýn Ýsmail Dümbüllü’yü de
iþin içine kattýðý yine bu döneme ait bir çalýþma da bulunuyor.
Yalçýn Çetin bu iþi uzun yýllar Almanya’da yaptýðý için önemli birikimler edindi ve
Türkiye’ye döndükten sonra da ciddi bir bilgi aktarýmý yaptý.
Ama daha sonraki yýllarda bu ekibin yetiþtirdiði ikinci bir kuþak çýkmadý.

DEVAMI ICIN:

http://karadenizmizah.blogspot.com/2008/08/tan-oral-herkes-walt-disney-olmak.html