SÜRGÜN KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI…

haberler-bant2

SÜRGÜN KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI
Ankara Kafkas Derneði tarafýndan düzenlen "Sürgün" konulu 1. Uluslararasý Nart Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Jüri tarafýndan ödüle layýk görülen eserler, 21 Mayýs 2007 Pazartesi akþamý dernek binasýnda yapýlan sürgün anma töreni sýrasýnda açýklanarak, ödülleri takdim edildi.   Uluslararasý anlamda ilk defa yapýlan ve yurt dýþýndan önemli oranda katýlým olduðu gözlenen yarýþmada, 17 farklý ülkeden gelen 25 eser ile birlikte toplam 52 eserin yer aldýðý bildirildi.   Yarýþma sonunda Ukrayna'dan Vladimir Kazanevski'nin eseri birincilik, yine Ukrayna'dan Oleksiy  Kustovski'nin eseri ikincilik, Endonezya'dan Didie Sw'nun eseri ise üçüncülüðe layýk görüldü.
Yarýþmaya Ýran'dan katýlan Peiman Mirzaei, Brezilya'dan Erico Junquerio Ayres ve Azerbaycan'dan Tofig Mammedov'un eserleri ise mansiyon aldýlar.

 

 

surgun