SIZOFREN YAYIN GAZETE BAYILERINDE…

haberler-bant2.jpg

sizofren.jpg

Gýrgýr’ýn 21. Yüzyýl Versiyonu “ÞÝZOFREN” Çýkýyor!

Çok kiþilikli mizah dergisi sloganýyla tüm gazete ve dergi satýþ noktalarýnda yerini alacak olan
“Þizofren” okurlarýnýn karþýsýna çýkýyor.
Þizofren, yerli mizah ve tamamen Anadolu kökenli bir çýkýþla
Gýrgýr’ýn 21. yüzyýldaki iþlevini üstlenmeyi planlýyor.

ANKARA (ANKA) – Çok kiþilikli mizah dergisi sloganýyla tüm gazete ve dergi satýþ noktalarýnda
yerini alacak olan “Þizofren” okurlarýnýn karþýsýna çýkýyor.
Þizofren, yerli mizah ve tamamen Anadolu kökenli bir çýkýþla Gýrgýr’ýn 21. yüzyýldaki iþlevini üstlenmeyi planlýyor.
Þizofren’in kuruculuðunu ve Yazý Ýþleri Müdürlüðünü Ressam-Heykeltýraþ Sait Zaimkeleþ üstlendi.
Anadolu Üniversitesi’nin öðrencilerinin de çizer kadrosunda olduðu Þizofren’de,
Türkiye’deki var olan diðer mizah dergileriyle hiçbir baðlantýsý olmayan birçok usta çizer ve yazar da yer alýyor.
Türkiye genelinde daðýtýmý yapýlacak dergi ilk sayýsýnda altmýþ bin adet basýldý.
Merkezi Ýstanbul’da olan derginin Eskiþehir’de de bir temsilciliði bulunuyor.
Dergi, yarýn okurlarýnýn karþýsýna çýkýyor.

-ÞÝZOFREN, GIRGIR’IN PEÞÝNDEN GÝDECEK-

Toplumsal mizahýn tarafsýzlýðý ve özgünlüðünü kendine temel alan Þizofren, ayný zamanda mizahýn güçlü eðitimci ve
öðretici yanýný da göz önünde tutup seviyeli, estetiði güçlü çalýþmalarýn yer alacaðý farklý bir tavýrla kendini uzun yýllar var etmeyi planlýyor.
Ayný zamanda bu alanda umut vaat eden genç çizerler için bir çýkýþ kendilerini sunmalarý için prensipli yeni bir alan saðlamayý da
yayýn ilkelerinde yer veren, haftalýk olarak okuyucuyla buluþacak olan dergi, renkli ve on altý sayfa formatýnda hazýrlandý.
Þizofren’in Kurucusu ve Yazý Ýþleri Müdürü Sait Zaimkeleþ, “Þizofren dergisi
bir dönemlerin Gýrgýr mizah dergisinin iþlevini üstlenecektir” diyerek,
derginin amacýný gözler önüne serdi. (ANKA)

Kaynak:
HaberX