SIMILAR CARTOONS..

similarcartoons-bant.jpg

similar-375.jpg

AHMET AYKANAT’IN BENZER KARIKATÜRÜYLE ILGILI ACIKLAMASI:

Iran Bienali’nde ödül alan karikatürü ilk defa görüyorum.

Benim karikatürümde kriz nedeni ile iþ adamý dileniyor ama espri (zengin olduðu için )

tomarla para istiyor ve ayný zamanda konforundan vazgeçmiyor.

Diðer karikatürde ise politikacý ,korumalarý var ,ve halk var halktan oy dileniyor 

(Yüksek devlet adamlarýnýn ve bankalara para taþýyanlarýn korumasý olur iþ adamýnýnda korumasý olabilir ama

karikatürünü yaparken iþ adamýnýn yanýna koruma yý simgeleyen bir unsur çizilmez.

iþ adamýnýn parmaðýnda pýrlanta yüzük aðzýnda puro lacivert üzeri ince çizgili elbisesi olur)

Cünkü dilenci simgeleri kullanýlmamýþ .

Ayrýca halka þapka ile selam veriyormuþ izlenimini de uyandýrabilir bir parça ,

arka sýralardan da o politikacýya bir takým cisimler atýlýyor 

(protesto olabilir ).

Her iki karikatür çizim þekli yönünden andýrabilir.

Politikacý ve iþ adamlarý þoför kullanýr ,arabalarý lüks ve siyah renklidir.

Baska türlü çizilirse eksik olur, ama iki karikatür öz olarak farklýdýr.

Aksini savunanlara saygýlarýmý sunuyorum

bosc-france.jpg

(AYNI GÖRSELLIGI CAGRISTIRAN ESKI BIR ÖRNEGI DE ILGINIZE SUNUYORUM… A.A.)