SIMILAR CARTOONS…

similarcartoons-bant.jpg

similar-376.jpg

MANISA MESIR ULUSLARARASI KARIKATÜR YARISMASI SARTNAMESINDEN MADDELER:

Karikatürler, önceden ödül almamýþ  ve sanatçýnýn özgün fikri üzerine kurulu olmalýdýr.
Jürinin ayný ya da benzer saydýðý, veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir.
 Her tür olasý tartýþmalar ve çalýntýlýk iddialarýnýn sorumlusu  katýlýmcý olacaktýr.
***

Secici kurul, 09 Þubat 2009 Pazartesi günü toplanacak ve uygun görülen eserler

ayný gün duyurularak, internette yayýnlanacaktýr.
Sonuç 20 Þubat 2009'da kesinleþecektir. 
Kurulun kararýna baþkaca itiraz edilemez.


SERGEY SICHENKO'DAN MAIL VAR...

 

Respected Erdogan Karayel,

in connection with publication

SIMILAR CARTOONS INTERNATIONAL MANISA-MESIR CARTOON CONTEST,

I ask you to write under my work date of the first publication-2003 year.

To look: http://caricatura.ru/parad/sichenko/1869/

I created this cartoon earlier and it was first published in the Catalogue
of the 3rd International Cartoon Contest - Independence. Ukraine-2003 .

Respectfully yours,

Cartoonist Sergey Sichenko

(Sergey Sichenko, Manisa Mesir Karikatür Yarismasi'nda ikincilik kazanan yapitinin
ilk cizim tarihinin 2003 oldugunu verdigi linkle belgeliyor..)