RASIT YAKALI, BEDRI KORAMAN’I ZIYARETE GITTI…

haberler-bant2.jpg

BEDRÝ KORAMAN ABÝ’DEN SEVENLERÝNE SELAM VAR…


Bir süre önce üþütmeden dolayý rahatsýzlanýp Bodrum “Universal Hospital”yoðun bakýmýnda tedaviye alýnan duayenimiz, Karikatürcüler Derneðinin eski baþkanlarýndan, ünlü karikatürist Bedri Koraman beye ,yengemiz Nil Koraman’dan randevu alarak, ben Raþit Yakalý, eþim Emriye Yakalý, Bodrumda yaþayan ve Bedri aðabeyi her gün ziyaret eden Güngör Kabakçýoðlu aðabeyimiz ve de Bodrum Kent TV Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Ýlkorur beyle Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker inde istekleri doðrultusunda  rneðimiz ve tüm karikatürcüler adýna geçmiþ olsuna gittik.

14 Eylül-2007 Cuma günü yaptýðýmýz ziyarette bizi Nil yengemiz karþýladý.” Beþ dakika ikinci odada sizi bekleteceðim , Bedri giyiniyor, sizlerin geldiðini duyunca çok sevindi gözleri parladý adeta” dedi.Masanýn üzerinde üç telefon vardý. Nil haným “ Telefonlarý bu odada ben bakýyorum ,sað olsunlar dostlar hiç yalnýz býrakmýyor” derken telefon yine çaldý..Nil haným þöyle cevap verdi…”  Merhabalaaar Yurdagün bey….iyiii..iyii..hamdolsun Ýþte biraz üþüttü bizi de çok korkuttu…vb.” Sonra bize dönüp “Metin de her gün arýyor, Güngör beyde her gün burada..Mesut evde… o olmasaydý çok zorlanýrdýk.”.Sonra haber getirdi Mehmet Ýlkorur bey.”Bedri abi hazýr” diye..” Bedri abi beni Baþkanýmýz Metin Peker yönlendirdi. Hem derneðimiz ,hem ailem hem de tüm diðer dostlarým adýna geçmiþ olsun demeye geldik, Erdoðan Karayel arkadaþýmýzda ayrýca selam ve sevgilerini yolladý.
Ýnþallah yakýnda yine aramýzda, özellikle bir Nisan gecemizde olursunuz.”
“ Raþit Yakalý sen hep böyle kibarsýn hep böyle kal, Çok naziksiniz”.ve devam etti.
“…Yaþamak çok güzel,Yaþamýn her anýný dolu dolu yaþamalý, Ýnþallah yakýnda birlikte oluruz. Beni arayan, selam gönderen ya da “ aaa duymamýþtým yeni haberim oldu “da diyen duyan duymayan herkese benden bol bol selam ve sevgiler, hepinizi çok seviyorum gözlerinizden öperim…
“Abi, hastahane kapýsýnda bekleþen bir sürü güzel gözlü , düzgün vücutlu kýzlara ne diyeyim?.” ”Haahh hah haaaa.  Onlara: “ Bedri þimdi güzel eþiyle bütün güzellikleri paylaþýyor”de dedi, Nil hanýmefendiye bakarak.Nil haným efendi “de “ Yaþlandýk artýk birlikte..diyerek gülümsemeye eþlik etti.

Abi internete koymak için bir resim çekmemize izin verir misin.. Durdu yutkundu, hanýmýna baktý bu sekilde istemem ama… Metin Peker’e göndereceksen peki ama basýna daðýtma..diye ekledi. Eþim Emriye de foto muhabirliðine soyundu.

Bundan sonrasýný fotoðraflar anlatsýn….Yolda Eþim Emriye..” Cok iyi görünüyordu deðil mi? Yakýndan bakýnca gözlüðünü de çýkarýnca, gözleri ne güzelmiþ, yeþil yeþil..dedi(!)…
Hooop aile var. Ben bu yazýyý þimdi burada bitiririm arkadaþ…. Geçmiþ olsun Bedri abi..

 

Raþit Yakalý


bedri-rasit.jpg

(fotograflar: karikaturculer dernegi web sitesinden alinmistir.)