RAHIM ASGHARI GOODBYED TABRIZ CARTOONS.. RAHIM BAGGAL ASGHARI TABRIZ CARTOON’DAN AYRILDI…

haberler-bant2.jpg

UZUN YILLAR TABRIZ CARTOON’UN YÖNETÝCÝLÝÐÝNÝ YAPAN RAHÝM BAGGAL ASGHARÝ, KENDÝ ÝSTEÐÝYLE, TABRIZCARTOON, TABRIZCARTOON MÜZESÝ, CARICARE DERGISI, TABRIZ DERNEÐÝ VE FECO ÝRAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ’NDEN AYRILDIÐINI “TABRIZ CARTOON” SÝTESÝNDEN BÝR DUYURUYLA AÇIKLADI..

rahimasgari.jpg

Rahim Asghari goodbyed Tabriz Cartoons

Rahim Asghari who was the head of Tabriz Cartoon Association, the manager of TabrizCartoons.com, FECO Iran President, founder of Tabriz Cartoon Museum, editor-in-chief of Caricareh cartoon magazine, goodbyed Tabriz Cartoon Association.

He writes in his website:

Today I left all my responsibilities behind; FECO Iran, Tabriz Cartoon Association, TabrizCartoons.com, Tabriz Cartoon Museum, Caricareh cartoon magazine. After me, Neda Tanhayi will be the head of Tabriz Cartoon Association and Naeimeh Nikooray, FECO Iran President.

I’ve told all friends of mine before that I would goodbye Tabriz Cartoon Association and they knew about it. Now, I hope to pay more attentions to my speeches, have more free time for my books and thoughts, spend more time with Rose, my daughter, care about my art school, Arsoy, and try to be known as an artist, not a manager.

Draw more cartoons, pay a lot of attention to the quality of my cartoons, do not drink tea in hurry, escape offenses of others, watch people from our balcony, read my favorite books over and over, earn more money and have time to spend with my God.

Rahim Asghari-Iran

It is worth mentioning that after Rahim’s goodbye to Tabriz Cartoon Association, Farhad H. Eftekhar also quited his position as the webmaster and designer of TabrizCartoons.com. So a new webmaster will take place in few days.

***

“Dün saat 16 da tüm görevlerimi alasmaladým
Tabarizcartoon sitesi .tabriz cartoon muzesi.caricare dergisi.tabriz dernegi ve Feco iran dan resmen kenara çekildim.yönetmen grupunun toplantýsý esasýnda bu tarihden beri Neda tanhayi adli haným tabriz derneginin baþýna gedir.ve Feco iran da naime adli bir haným göreve baþliyor.
Haberi 7 nci tabriz cartoon yarýþmasýnda topluma söyledim.ve onun nedenlerin açýkladým.
Söylemeliyim bu karari aylar önce vermiþtim ve üyelere yeniliðý yokudur.
umit ediyorum tebriz cartoon derneginin yeni görevlileri baþarýlý olsun.bende her zaman onlara destek olacaðým.
Þimdi sanýrým artýk zamaným olacak aylýk konuþmalarýma anlaþa bilem. Düþünmek ve okumaya zaman bulmam kolay olacak.
Kýzým Ros’a zaman ayýram.Arsoy okuluma artýk yetiþmek ve yeni cartoonlar yaratmak.
Çayými acaleyle içmiyim ve bir sürü çamur atanlardanda uzak gezebilirim.
Sevirim bir sanatçi tanýnam ta bir müdür.
‘Ýyi toprak’ ve ‘Süveþven’ kitablarýn yeniden okuyam ve artýk para yaradam.
Tanrilen artik duyðum olsun ve ev ve iþ yerimin balkonundan dýþarýdaki insanlari seyr edem.
7 yýlýn boyunda tüm insanlardan ki bilmiyerek onlarýn hak larýn ayakladým üzür dilerim.
Rahim*iran

11 Mart 2008″