ÖZERK SANAT KONSEYI PANELI…

haberler-bant2.jpg

Basýn Bülteni

Özerk Sanat Konseyi

ANAYASA VE SANAT

DAVETLÝSÝNÝZ!

Yýldýz Teknik Üniversitesi Oditoryumunda

8 Ocak 2008 Salý,  Saat: 13.30-18.00

 

Çaðdaþ  CUMHURÝYET ve CUMHURÝYET DEVRÝMLERÝ bugün ülkeyi yöneten anlayýþ tarafýndan deðiþtirilmek  istenmektedir. Bugünkü siyasi iktidar, mevcut anayasamýzýn en temel maddelerini deðiþtirme aymazlýðý içindeyken, biz Özerk Sanat Konseyi olarak, bu gerici anlayýþa karþý olarak birçok demokratik mücadele etkinliklerini gerçekleþtirme kararý aldýk.

 

Baþta kültür ve sanat olmak üzere, demokrasi, insan ve yurttaþlýk haklarý ile ulusal birlik, barýþ ve baðýmsýzlýðýmýzý oluþturan bütün cumhuriyet kazanýmlarýmýzýn bugün karþý karþýya olduðu tehlikelerden biri de, çaðdaþ kültür deðerlerine, sanata  ve sanat insanlarýna karþý giriþilen yok etme giriþimleridir. Bu nedenledir ki sanatý devletin ana görevleri arasýnda gören  mevcut Anayasamýzýn 64. Maddesinin bugünkü iktidarýn hazýrladýðý yeni anayasa taslaðýnda yer almadýðý görülmüþtür.

 

Çaðdaþ Batýlý Ülkelerde olduðu gibi, Ülkemizde de “kültür ve sanatý siyasetin egemenliðinden çýkarmak” amacýyla kurulmasýný talep ettiðimiz Türkiye Özerk Sanat Kurumu’nun da varlýðý ve gelecek güvencesi; sanatýn toplumla buluþmasýnýn devletin ana görevleri arasýnda yer almaya devam etmesi ve bunun da anayasada ifade bulmasýyla saðlanacaðýna inanýyoruz.

 

 Halka karþýn yapýlmak istenen  “karanlýk karþý devrim”ine direnmek üzere oluþturduðumuz, “karanlýða karþý sanat” savaþýmýmýzda  baþta sanat, düþün, yazýn, bilim ve hukuk insanlarýmýz ve “demokrasimizin özgür sesi olmasý gereken, basýn, radyo ve televizyon kuruluþlarýmýz” la birlikte, tüm sanatseverler panelimize DAVETLÝSÝNÝZ.

 

Çaðrýmýz,sanatýn ve demokrasinin aydýnlýðýna inanan tüm kamuoyunadýr.

76 sanat ve sanatçý kuruluþu adýna;
Özerk Sanat Konseyi Yürütme Kurulu