ORTAÇAÐ’DA CADI YAKAN ZÝHNÝYET VE AB…

ozanceyhun-bant

'Ortaçaðda cadý yakan zihniyetin olduðu Yozgat'la mý AB üyesi olunacak?
Sizin bugün okuyacaðýnýz bu yazýmý Frankfurt'tan Ýstanbul'a uçarken kaleme alýrken yanýmda üç SPD'li milletvekili arkadaþýmlaydým. Aralarýnda Birgün'ünün de bulunduðu gazete ve televizyonlarý ziyaret etmek üzere Ýstanbul'dayýz. Konumuz Türkiye'de basýn özgürlüðü! Ayný arkadaþlarla Türkiye'yi son ziyaretimizde kendisini hayranlýkla dinlediðimiz ve kendisinden çok þey öðrendiðimiz gazeteciyi anmadan edemedik. Irkçý hain kurþunlarýn katlettiði Hrant Dink arkadaþýmýzý!Hüzünle Hrant'tan bahsederken elimize geçen iki gazetede okuduklarýmýz beni deðil ama Alman milletvekili arkadaþlarýmý dehþet içinde býraktý.Yozgat'ýn Sorgun ilçesinde 500 yobaz "Al-lahuekber!" diye baðrýþarak eylem yapmýþlar. Daha da kötüsü bu cahiller ordusunun adliyeden kurtarmaya çalýþtýðý þahýslar "fuhuþ yapýlýyor" iddiasý ile ilçelerinde yedi evi yakmaktan zanlý olarak gözaltýna alýnmýþlar! Ýlçenin AKP'li Belediye Baþkaný "… dehþet verici bir gece yaþandý. O evlerde yaþayanlar diri diri yanabilirdi. Ýkinci bir Sivas Madýmak Oteli veya Malatya olayý yaþayabilirdik" diyerek anlatmakta, AB adayý olmakla kalmayýp hatta "AB üyesi olmayý hak edip de alamamaktan" dolayý yakýnan Türkiye'nin "Ru-anda'dan" farksýz halini. Nasýl bir vahþet bu? Kim bilir hangi koþullarda kadýn satýcýlarýnýn eline düþmüþ insanlarý yaþamýn zor koþullarý ya da belki gönüllü olarak seçtikleri "fahiþelik" mesleðini icra ettikleri için yakmaya kalkanlarýn, ortaçaðda kadýnlarý "güya cadý olduklarý" için yakan yobazlardan ne farký var? Alman milletvekili arkadaþlarým hayretler içindeydiler. Türkiye'nin bir ilçesinde yedi evin içindeki insanlarýn da yanmasý hedefiyle ateþe verilmesi vahþetine inanmakta zorluk çektiler. Ama iþte bu bir Türkiye Gerçeði! Dinin her türlü istismar edildiði bir ülkede insanlarýn din adýna nasýl kýþkýrtýlýp neler yapabilecek konuma getirildiðinin en açýk örneði Yozgat'ta olan. Dün Sivas'ta Madýmak Oteli'nde din adýna aydýnlarý yakanlar ve yananlarýn binayý terk edememesi için tedbir alanlar yaptýklarýnýn hesabýný vermedikleri ve örneðin Madýmak Oteli bir kebabçý olarak kalabildiði sürece daha çok Yozgat'larýn yaþanmasýna þaþýrmamak gerektiðini bilmek aslýnda ne acý! Yozgat'ýn Sorgun ilçesinde bazýlarýnýn yaktýklarý evlerde o yakmaya kalktýklarý kadýnlarýn müþterisi olduklarýndan emin olduðum "dini ahlak savunucularý" Türkiye'de "Basýn Özgürlüðü" konusunu incelemeye gelen SPD'li milletvekillerini ürküttüler. Alman arkadaþlarým 2007 yýlýnda kendini Avrupalý diye tanýmlayan bir ülkede yobazlýðýn vardýðý boyutu da gördüler. Evet ateþ düþtüðü yeri yakýyor!22 Temmuz 2007 günü bir genel seçim yaþayacak Türkiye'de, bu ülkenin demokrat, insan haklarýndan, düþünce özgürlüðünden yana insanlarý, demokrasiye sahip çýkarak yobazlýða geçit vermeyecek bir iktidarý hedefleyen güçlü bir alternatife sahip olamadýklarý sürece bu ülke AB adayý olsa ne olur, olmasa ne olur!

Ve Yozgat'da insanlar fahiþe olduklarý için ya da "öyle olduklarý sanýldýðý için" yakýlmaya kalkýlýyorsa bence bu ülkenin bu koþullar deðiþmedikçe AB'de yeri de olamaz! Bugün fahiþe olduðu için bir kadýný yakmaya kalkanlar yarýn da "mini etek giyiyor" diye genç bir kýzý "fahiþe" ilan ederler. Buna izin vermemeliyiz!

Ozan Ceyhun