OGUZ GÜREL’DEN “DIGITAL KARIKATÜR” ÜZERINE DEVAM…

digital-bant

 (devam..)

dijital mi orjinal mi derken gözden kaçan baþka ayrýntýlar da mevcut..örneðin orjinal ile dijital’in bir çok kez karþýlaþtýrma ve kýyaslanmasý tartýþmalarda odak nokta oluyor..dijital üretimin doðallýktan uzak olduðu, salt teknolojik müdahalelerle eserin ortaya çýktýðý izlenimi veriliyor ki bu yanlýþ..plastik sanatlarda bir resmin özgün baskýsý yüzlerce binlerce yapýlabilir..bu da salt teknolojik olmasa da çoðaltma-üretme tekniðidir.. üretilen resmin özgün baskýsý daha ucuz fiyata satýlýr..çünkü
orjinal daha deðerlidir.. ama burada konuþtuðumuz dal resim sanatýdýr..resimde özgün baský ile karikatürde dijital üretim benzer gibi gözükse de farklý.. çünkü ressam özgün baský’da orjinalden farklý olarak bazý müdaheleler yapmýyor.. ya da deðiþiklikler.. orjinal neyse özgün baský da orjinale yakýn basýyor çoðaltýlıyor.. oysa karikatürde çizer çizdiði karikatürü bilgisayarda renklendiriyor, boyuyor vs..
orjinalin daha deðerli olduðu savý karikatürde geçerli ise þunlarý da sormak gerekiyor..
1- orjinal karikatürlerin muhafaza ve korunmasý ne derece mükemmel-iyi..
2- orjinal karikatürlerin kullaným þekli ile dijital baskýnýn kullaným þekli arasýnda ciddi fark var mý?
3 orjinal karikatürün deðer olarak dijitalden deðerli olduðunu diyelim kabul ettik.. çizer dijitalde belli baþlý sembolleri daha güçlü verebiliyor-kullanabiliyorsa o çizeri orjinale zorlamak ne kadar doðru..
4- „çizim tekniði serbesttir“ diye yarýþmaya þartnamede madde koyup „dijitale hayýr“ demek çeliþkili bir durum deðil mi?.
5- karikatürün gücünü ve etkisini öncelik almayýp tekniði bunlarýn önüne koymak ne kadar doðru?. örneðin dijital, ama karikatür olarak güçlü bir eser.. yanýnda da orjinal ama karikatür olarak vasat bir eser.. tercihi teknikten mi yoksa karikatür sanatýndan yana mý kullanacaðýz..bu da bir soru iþareti..
6- karikatürün doðallýðý sadece orjinal sýnýrlarý içinde mi geçerlidir..ya da hayat bulur????
7- artýk orjinal eserlerin de internet ortamýnda yayýnlanýyor olmasý orjinal-teknoloji kavramlarý arasýnda sanýldýðý kadar ayrým olmadýðýnýn kanýtý da deðil mi?
8- býrakýn dijitali, internet üzerinden ciddi yarýþmalar yapýlmasý orjinal-dijital tartýþmasýnýn bile eskidiðinin göstergesi deðil mi?.

oðuz gürel