OGUZ GÜREL, UNICEF DÜNYA KARIKATÜRCÜLERI ALBÜMÜNDE…

haberler-bant2

Unicef’in 2007 yýlýnda hayata geçirdiði dünya çocuklarý konulu uluslararasý karikatür sergisi kapsamýnda dünyadan deðiþik çizerlerin çalýþmalarýnýn yer aldýðý albüm yayýnlandý..Türkiye’den oðuz gürel’in davet edildiði proje kapsamýnda sergiler dünyanýn deðiþik ülkelerinde açýldý..
Proje kapsamýnda yayýnlanan albümde dünyadan Ana Von Rebour,Farhad Foroutanian, Signe Wilkinson, Ooliver Schophf, Sergio Langer, Lailson gibi çizerler de yer aldý..
Konuya geniþ yer ayýran alman Stern dergisi karikatürlerden örnekleri de yayýnladý.. Ayrýca Akþam gazetesinden Ali Saydam da köþesinde Unicef projesine geniþ yer verdi.. Proje kapsamýnda sergiler yýl boyu sürecek ve albüm deðiþik uluslararasý kurum -kuruluþlara ulaþtýrýlacak..

unicef