OBAMA OR MC CAIN.. WHICH ONE?!..

ekarayel-bant.jpg

unklesam-mccain-obama4.jpg

OBAMA OR MC CAIN.. NO DIFFERENCE!! 
HA OBAMA, HA MC CAIN.. NE FARKEDER?


Tassal/Taraksal . . .

Ayni tas
Ayni Tarak
Yine birlikte aldanak . .


Kenan Sinanoglu