NEWS.. HABERLER..

1-news-bant.jpg

artefacto42.jpg

http://files.donquichotte.org/Artefacto42.pdf

***

demokrasiicinsandiga-sergi1.jpg
***

kirpi100.jpg

KÝRPÝ 100 YAÞINDA

116 yýldýr yayýnlanan Yeni Asýr Gazetesi bünyesinde yýllardýr karikatüre deðer vermektedir.
Türkiye’deki en uzun soluklu haftalýk mizah ekini yayýnlamýþtýr.
Rahmetli Eflatun Nuri Erkoç önderliðinde 1982-1990 yýllarý arasýnda GICIK adýnda çýkan karikatür ekinde
Ege ve Ýzmir’den birçok çizer ve yazar yetiþmiþtir. Birçok kiþiye de meslek kazandýrmýþtýr.
Son dönemde 100 haftadýr siz okuyucularýmýzla buluþan Kirpi Mizah sayfasýnda bu hafta sürpriz yaptýk.
Ýzmir’de yaþayan ve bu iþe emek vermiþ, yaklaþýk 30 yýllýk dostlarým Zafer Güven, Ali Osman Taþ, Yusuf Akýncý,
 Sadýk Pala, Mete Erden, Mustafa Yýldýz, Mümin Durmaz ve Ömer Çam (bu arada da bayaðý yaþlanmýþýz)
beni kýrmayýp birer tane çizdiler. Kirpi’nin 100. sayýsýný kutladýk.
  Daha nice 100 sayýlarda buluþmak dileðiyle.
  Sevgiyle kalýn, kahkahanýz eksik olmasýn.
 
Yeni Asýr Newspaper which has been published for 116 years welcomes caricatures in its pages for many years.
Yeni Asýr published longest running humor supplement named Gýcýk in Turkey.
And than Yeni Asýr started to publish humor corner in its pages named Kirpi.
In Kirpi which has been published for 100 weeks we have a surprise for you.
My dear cartoonist 30 years friends Zafer Güven, Ali Osman Taþ, Yusuf Akýncý, Sadýk Pala, Mete Erden,
Mustafa Yýldýz, Mümin Durmaz and Ömer Çam drew special cartoons on my request.
I hope to meet new hundreds editions.
 
You never loose your smile on your face.
 
Tufan Selçuk

BIG SIZE:
http://files.donquichotte.org/kirpi100-big.jpg

sadikpala-atolye.jpg

 

AKHÝSAR KARÝKATÜR ATÖLYESÝ ÝLK MEZUNLARINI VERDÝ.

Yaklaþýk 7 aydýr çalýþmalarýný sürdüren Akhisar Belediyesi Karikatür Atölyesi elde ettikleri çalýþmalarý 552. Çaðlak Festivali ve Zeytin Þenlikleri kapsamýnda sergiye açtýlar. Akhisar Belediyesi Sanat Galerisinde festival süresince açýk kalacak sergiden yaklaþýk 120 karikatür tablosu bulunuyor. Akhisar Belediyesi Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan organize edilen törende Belediye Baþkaný Salih Hýzlý, Baþkan Yardýmcýlarý Latif Çakmak ve Ömer Ýþçi, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn tarafýndan sergi açýldý.

Karikatür eðitimine vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiðini vurgulayan Akhisar Belediye Baþkaný Salih Hýzlý "Yaklaþýk 7 aydýr öðrencilerimiz çalýþýyor. Ünlü Karikatürist öðretmenimiz Sadýk Pala önderliðinde öðrencilerimizin ortaya çýkarttýklarý eserleri bir kitapçýk haline getirdik. Aslýnda bu çalýþma baþtan çok mütevazi bir þekilde baþladý ancak ciddi anlamda büyüme gösterdi. Bundan önceki Çaðlak Festivalinde 3 saatlik bir eðitimde verdiðimiz çalýþma bizlere büyük bir ilham kaynaðý oldu. Geçen yýl ki çalýþmamýz öncü bir çalýþmaydý ve buna baðlý olarak da diðer sanat atölyelerimizi açtýk. Bundan sonra bu çalýþmalarýmýzýn daha ileriye gideceðine eminim" dedi.

2 öðrencinin ulusal yarýþmalarda ödül aldýðýný belirten Karikatür eðitmeni Sadýk Pala "Geçen yýl 3 saatlik bir atölye çalýþmasý yapmýþtýk. 10 ila 15 öðrencimiz vardý, kendiliðinden gelen öðrenciler bunu devam ettirmek istediler, Belediye Baþkanýmýzýn da olumlu tavýrlarý sonrasý yeni dönem çalýþmalarý baþlattýk. 7 aylýk süren çalýþmada yaklaþýk 180 öðrencimiz oldu ve bu bizi çok þaþýrttý. Bu kadar bir istekli öðrencinin olmasý bizleri haliyle mutlu etti. 7 aylýk çalýþma içerisinde iki öðrencimizde ulusal etkinliklerde dereceye girerek bu çalýþmayý taçlandýrmýþlardýr" dedi.

***

gas.jpg