NEHAR TÜBLEK INTERNATIONAL CARTOON CONTEST PRIZES…

haberler-bant2.jpg

nehartublek.jpg

Bu yýl konusu “Nasreddin Hoca 800 Yaþýnda” olan yarýþmanýn jürisi
14 Þubat’ta toplandý ve birinciliði Ahmet Öztürk Levent, ikinciliði Musa Gümüþ,
üçüncülüðü ise Mehmet Arslan kazandý.


Bu yýl 13. kez düzenlenen Nehar Tüblek karikatür yarýþmasý sonuçlandý.
Ýsmail Ünal (Beþiktaþ Belediye Baþkaný), Kemal Çiloðlu (Baþkan Vekili),
karikatürcüler; Güngör Kabakçýoðlu, Raþit Yakalý, Ercan Akyol, Musa Kart ve
Akdað Saydut
‘tan oluþan seçici kurul yaptýðý deðerlendirme sonucunda
Ahmet Öztürk Levent birincilik ödülünü kazandý.
Yarýþmada ikinciliði Musa Gümüþ, üçüncülüðü Mehmet Arslan alýrken,
3 mansiyonu; Murat Gök, Muammer Olcay, Ergül Aktaþ paylaþtý.
Yarýþmadaki özel ödüller ise þu þekilde daðýldý:
Beþiktaþ Belediyesi Özel Ödülü : Mehmet Selçuk,
Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü: Ali ÞurT., Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Sami Caner,
Kabataþ Erkek Lisesi Vakfý Özel Ödülü: Cemalettin Güzeloðlu,
Dünya Yayýncýlýk Özel Ödülü: Oðuz Gürel, Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Özel Ödülü: Ömer Çam,
Nehar Tüblek Ailesi Özel Ödülü: Kürþat Zaman.