NASREDDIN HOCA SENLIKLERI SONA ERDI..

news-bant.jpg

nhocasenlikleri.jpg

NASRETTÝN HOCA ÞENLÝKLERÝ SONA ERDÝ

   50. Uluslararasý Akþehir Nasrettin Hoca Þenlikleri çeþitli etkinliklerle sona erdi.
Homur ve Saat Kulesi çizerleri geçen yýllarda olduðu gibi yine þenliklere damgasýný vurdu.
Sergi açtý, söyleþi yaptý, portre karikatürler çizdi, workshoplara katýldý.
Homur Mizah ve Karikatür Grubu “Su” sergisiyle katýlýrken,
Saat Kulesi Karikatürcüler Topluluðu “Eflatun Nuri” sergisiyle üstatlarýný unutmadý!
Belediye parkýnda Lütfü Çakýn, Hande Dilek Akçam ve Devrim Demiral ziyaretçilerin portrelerini çizdi.
Canol Kocagöz, Mustafa Yýldýz, Ahmet Erkanlý genç çizerlerle çalýþmalar yaparken,
söyleþi olanaðý buldu.
Akþehirli çizer Gökçen Eke karikatür sergisiyle, Sevgi Yýlmaz ve
Ýstanbul Aydýn Üniversitesi öðrencileri Afiþ ve Grafik sergileriyle yer aldý.
     Mizah yazarlarý Savaþ Ünlü ve Sezer Odabaþýoðlu iki ayrý söyleþiyle þenliðe renk katarken,
Ýmza günlerinde okuyucularýna kitaplarýný imzaladý.
Filistin Halkýyla Dayanýþma Derneði Naci El- Ali karikatür sergisi açtý.
Sadece karikatür sergilerinin yer almadýðý etkinliklerde Resim, Fotoðraf, Ebru,
Minyatür, Mozaik, Heykel ve El Sanatlarý sergileri açýldý. Onlarca etkinliðe ev sahipliði yapan þenlik,
Kültür Bakaný Ertuðrul Günay’ýn katýlýmýyla son buldu.

http://groups.yahoo.com/group/cartooniststurkey/attachments/folder/1366379916/item/612929831/view