NASREDDIN HOCA BIRINCISININ YARATTIÐI KRIZDE SON NOKTA…

haberler-bant2.jpg

27. Uluslar arasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý’nda birincilik ödülü alan Igor Nikitin’in karikatürüyle, 1995 yýlýnda Tahran International Cartoon Bienali’nde üçüncülük ödülü alan Marco De Angelis’in karikatürü arasýndaki benzerlikten kaynaklanan kriz (þimdilik) çözüldü. Irancartoon baþkaný Massoud Shojai Tabatabai ve Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker arasýndaki yazýþmalar sonucunda karikatürlerin sadece “benzerlik” taþýdýðýnda görüþ birliðine varýldý. Karþýlýklý iyiniyet sonucu alýnan kararla bu konu kapanmýþ gibi görünüyor. Ancak bizce doðru olan, Nasreddin Hoca jurisinin yeniden toplanýp, ya da internet ortamýnda bu durumu deðerlendirmesi ve açýklamayý öyle yapmasýydý (Zira sonuç bir kiþinin deðil, birçok çizerin kararýyla alýndý). Zaten bu konudaki en doðru karar, iki kiþinin görüþleri alýnarak verilebilir ki; onlar da Igor Nikitin ve Marco De Angelis’tir. Dileðimiz alýnan kararýn “en doðru karar” olmasý.. Zira bu tip gözden kaçan veya kasýtlý yapýlan yanlýþlar, “Nasreddin Hoca” gibi büyük bir organizasyonun baþýný uzun süre aðrýtabilir.


Önemli bir noktayi bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Ýstedigimiz kadar dünyanýn en ünlü çizerlerini juride biraraya getirelim (her yarýþma için geçerli), dünya karikatürünü takip etmeyen, ödüllü karikatürlerin farkýna varamayan çizerlerden de söz etmiyoruz anti parantez, tam tersi karikatürle içiçe yaþayan usta çizerlerin bile gözünden kaçabiliyor bu gibi ayrýntýlar.. Ýþte bu son örnekte, “Don Quichotte” gibi internet üzerinden düzenlenen ve yarýþma süresince sitede sergilenen karikatürlerin ne derece yararlý ve mantýklý olduðunu görüyoruz. Benzer veya kopya karikatürlerin sitede sergilenme sürecinde ortaya çýkarýlarak, juriyi böylesine töhmet altýnda kalmaktan kurtardýðý da bir gerçek..  DQ


nasreddin-prize.jpg