MUHAMMET SENGÖZ’LE DAYANISMA….

muhammetsengoz-bant.jpg

AKP, GÜN BE GÜN, BASKISINI ARTTIRIYOR, “ILIMLI ÝSLAM” GÖRÜNTÜSÜYLE “ÞERÝAT”IN NEFESÝNÝ ENSEMÝZDE HÝSSETTÝRÝYOR. HALKIMIZIN YÜZDE KIRKYEDÝ’SÝNÝN BEYÝNLERÝNÝ, YAZ SICAÐINDA KÖMÜR DAÐITARAK, “UMUT” SATARAK KÝRALADI. YETMEDÝ; MEYDANLARDA TOPLANAN YÜZBÝNLERÝ HÝÇE SAYARAK, ABDULLAH GÜL’Ü CUMHURBAÞKANI OLARAK DAYATTI VE SEÇTÝRDÝ. YETMEDÝ; ANAYASA’YI KENDÝNE GÖRE YONTARAK “TÜRBAN” YASAÐINDAN, YÖK’TEN, ANAYASA MAHKEMESÝ BAÞTA OLMAK ÜZERE YARGI ORGANLARINDAN KURTULABÝLECEÐÝ BÝR TASLAK HAZIRLADI.. AZ KALDI, ONU DA GEÇÝRECEKLER.
YÝNE YETMEDÝ; BU PISIRIK, MUHALEFETSÝZ, GÖBEÐÝNÝ KAÞIYAN ADAMLARDAN OLUÞAN TOPLUMUN CANLA BAÞLA ÇALIÞAN NEFERLERÝ “KARÝKATÜRCÜ”LERE TAKTILAR ÞÝMDÝ.. BÝRÝLERÝNÝN KUYRUK ACISI VAR ELBET, AÇTIÐI HER DAVAYI KAYBEDEN.. YÝNE KAYBEDECEKLER BU KAÇINILMAZ.. MALEZYALILAÞTIRMAYA (!) ÇALIÞTIKLARI TÜRKÝYE’DE ONLARA AÐIZLARININ PAYINI VERECEK ONLARCA, YÜZLERCE KARÝKATÜRCÜ VAR, BUNU HENÜZ KAVRAYAMADILAR..
EVET, ARKADAÞLARIMIZIN DA DEDÝÐÝ GÝBÝ, ELÝ KALEM TUTAN HERKESÝ ÇÝZMEYE DAVET EDÝYORUZ.. KENDÝ ARAMIZDAKÝ SORUNLARI BÝR YANA BIRAKIP “TEK YUMRUK” OLMAYA!..
AKP’YE BU ÜLKENÝN ASLA “SAHÝPSÝZ” OLMAYACAÐINI, “MUHALEFETSÝZ” KALMAYACAÐINI GÖSTERELÝM!..  DQ

Bu ne ilk ne de son!

Sanatci ve aydinlara baskiyi siddetle kiniyor ve bukonuda bir seyler yapmak fikrine katiliyorum..
bu konu tabi ki bizleri yakindan ilgilendiriyor. Bugün baskasinin basina gelenin,

yarin bizim basimiza gelmeyeceginin hic bir garantisi yoktur..

cünkü bizler, suya, sabuna ve iktidara DOKUNUYORUZ..
Elestiriyi ve mizahi hazmedemeyenler yarin, düsünme ve elestirme hakkini kullanan tüm yazar-cizerlere saldiri hakkini kullanacaklardir..
Bu korkaklardan korkmuyoruz, çünkü kendimizden ve yaptiklarimizdan eminiz..

çünkü onlar gibi bir seylerin arkasina siginmiyoruz..

bir sanatci ve aydin olarak bu ‘durak demokrasicilerine’ acikca yüklenmenin zamanidir..!
Bizleri, örgütlü olamadigimiz icin tek tek mahkum ediyorlar..!
Karikatür ve mizahi iktidarlarin korkulu rüyasi olarak düsünen bizler zaten bu perspektifte bireysel
muhalefetimizi yapmaya calisiyoruz. bunu kuvvetli ve örgütlü bir bicimde sinerjiye dönüstürme zamanidir.
“Bana dokunmayan yilan..” zihniyetini yikalim! bu, fasizmden de tehlikelidir!
Yarin, baska arkadaslarimizin arkasindan da böyle yazmamak icin…

vahit akca

 

*** 

Bu konu bizleri yakindan ilgilendirmeli.


Bugun bu meslektasin basina gelen, bizlerin de basina gelebilir. Mahkeme karari alinmis olsa bile, temyize gidilmeli, bu olayi Dernek ve Sivil Toplum Orgutleri  destegiyle protesto etmeli. Sirada ne var baskan, karikaturunu hatirliyor musunuz, ne var onda gercekten, bu kadar bile hosgoru olamiyorsa, guc kullanilmasi anlamina geliyor. karikaturcu insanin arkasinda bir avukatlar birligi, savunmasini parasiz yapacak gonullu insanlar olusturulmali. Artik bu isleri asmak icin savas vermek gerekiyor.

Mutlaka karsi cikmali, sadece meslekten insanlara degil her meslege acik bir imza kampanyasi duzenlemeli. Boyle boyle kimse onay almadan, ikinci emre kadar bir cizgi bile cizemeyecek. 

Zaten, denildigi uzere, bu islere ceza verilmesi bir kisiyi cezalandirmak amaci gutmez, potensiyel cizerleri otosansure zorlamak ve korkutmaktir, asiriya ya da yaraticiliga kacmayan bir sanatla idare etmektir kultur hayatina katkisi.

Firuz Kutal


***

Bu durumda neler yapabilecegimizi dusunmeliyiz.


Karikaturculer Dernegimizden ve hukukcu arkadaslarimizdan oneriler bekliyoruz.
sevgili Ahmet Erkanli’nin benzer olayinda, ilk guzel tepki, soz konusu
olayin butun oykusu ile duyurulmasi ve o karikaturun mumkun olan her yerde
yayimlanip sagir sultanin bile ogrenmesi biciminde olmustu.
Gecmis olsun Muhammet Sengoz.
Sevgiler…


Eray Ozbek

***

arkadaþýmýz muhamet þengöz’e geçmiþ olsun diyorum..

 

haydi arkadaþlar alalým
elimize kaðýt kalem sýnýrsýzca çizelim sistemi karikatürize edelim

ne dersiniz?!

 

abdulkadir demirhindi

***

Karikatür muhalefetse
karikatür elestirmekse,
karikatür celiskiyi gün isigina cikarmaksa,
karikatür gericiligi-yobazligi yermekse,
karikatür suyuna sabununa dokunmaksa,
kutluyorum Muhammet Þengöz’ü..
Cünkü dümen suyunda gitmeyip karikatürün geregini yerine getirip
hakkini vermistir Muhammet Þengöz..
 

Avni ODABASI

***

Muhammed’ e geçmiþ olsun diyorum, aldýðý bu ödülden (!) dolayý da kutluyorum…

Kandýrýlamayanlarýn, satýn alýnamayanlarýn da sindirilmeye çalýþýldýðý
gerçeðini görenler ve yaþayanlarýn baþýnda çizerler ve dik durmaya çalýþan gazeteciler var.
Þakþak bekleyenler boþuna beklemesin. Bizler bu günler için varýz.
Muhammed Kocaeli’nde, bizler de Denizli’ de Trabzon’ da, Samsun’ da, Ýzmir’de
Ýstanbul’da vs. çizmeye devam edeceðiz.

Abdülkadir USLU- DENÝZLÝ

***

Kocaeli’ne davet…

 

Muhammed Þengöz’ün çizdiði karikatürde ki mizahý tolore edemeyecek bir yönetim,
hukuk düzeni nelere tahammül edebildiðini örnekleriyle göstermiþti.
Sanat’a ve sanatçýya karþý bu hasmane tutuma artýk karþý durmalýyýz.
Sanatçý kendini yalnýz hissettiði müddetçe oto sansür mekanizmasý devreye giriyor,
kendini ifade edememenin acýsýný kendini cezalandýrarak çýkarýyor.
Oysa sanatçý duyarlýðýný eziyet altýnda tutanlar istediklerini istedikleri gibi yapýyorlar.
Üstelik yaþadýklarý ülkeyi milyarlarca ifade edilecek zararlara soktuklarý yetmiyormuþ gibi
Köpeksiz köyde Deðneksiz gezme arsýzlýðýný gösteriyorlar.
Bu da yetmiyor bir ülkenin geleceði olan kuþaklarý biçiyor,yok ediyorlar.
Yýllarca bunun örneklerini yaþamadýkmý?Karikatürcü arkadaþýmýza destek olmak için
Kocaelindeki o panoya gidelim herkes karikatürünü oraya çizsin.

 

Turgay Karadað


***

Basýn, düþünce ve eleþtiri özgürlüðü elinden alýnýrsa artýk Basýn olmaz! 

 
Eleþtirinin, özgür uçurtmasý “KARÝKATÜR” ü, insanlýk semalarýnda
gururla dalgalandýran çizerlere gelen engellemeleri kýnýyorum ve
Muhammet Þengöz arkadaþýmýza da geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum.

D.Neþe Binark

***

 

Kendinden olmayanlarý istemeyen; kapitalizm/emperyalizmin çýkarlarý için “ülkemizi pazarlama” baðlamýnda yaptýklarý haksýzlýklarý, adaletsizlikleri, baskýlarý, sömürüyü vs. eleþtirenleri ise nefretle susturmak isteyenlerin gittikçe yükselen faþizmiyle karþý karþýyayýz… Adaletsizliklerini eleþtirenleri, adalet mekanizmalarýný kullanarak susturma gücünü elde etmiþ görünüyorlar… Karikatür sanatýný; eleþtiren, sorgulayan… arý kovanlarýna çomak sokan yanlarýyla sahiplenen her karikatür sanatçýsý, neyi nasýl çizeceðine kendisi karar verir… hiçbir mahkeme kararý, hiçbir iþten atma… yok sayma… yalnýzlaþtýrma tutumu onu yolundan döndüremez… kanasa bile, tarama ucunu kanýna batýrýr yine çizer… kanýna iþlemiþtir çünkü karikatür…
Faþizm tek ses, tek renk istese de sanat sonsuzca renk ve ses demektir… Karikatür ayrýca faþizmin üzerini de inatla çizmek demektir…
Sevgili Muhammet Þengöz karikatürün kendine özgü diliyle bir gerçekliði dile getirmiþtir. Halklarýmýza her gün –aþaðýlayarak, sömürerek, dalga geçerek, kandýrarak- hakaret edenleri eleþtirmek “hakaretse ve cezalandýrýlýyorsa” eðer, biz de sevgili Muhammed’in söz konusu karikatürünün altýna imzamýzý koyuyoruz… ve bu ülkede sanatla hakareti ayýrabilecek yetkinlikte insanlarýn da olduðu umudu ve inancýyla tüm karikatür sanatçýlarýný “faþizmin üzerini çizmeye” çaðýrýyoruz…

Aþkýn AYRANCIOÐLU – Seyit SAATÇÝ


***

Muhammet Þengöz’ün karikatürüne karþý açýlan dava, AKP iktidarýný oluþturan tabanýn genel olarak mizaha ve karikatüre yaklaþýmýnýn tipik bir örneði. Tavan sanki farklý mý davranýyor. Bildik bir tavýr. Atalar boþuna “Balýk baþtan kokar” dememiþler. Muhammet Þengöz’ün karikatürü balýðýn kuyruktan (!) da koktuðunu gözler önüne serdi. Ölümünün 64.yýlýnda, eski karikatürcülerden Sedat Nuri Ýleri’nin “RESME KARÝKATÜRE EHEMMÝYET VERMEYEN MÝLLETLERDE ÝNCELÝK ARANMAMALIDIR” sözünün ne kadar yerinde olduðunu bir kez daha anladým. Gerçekten, AKP tabaný ince deðil kalýn bir zihniyete sahip olduðunu ispat etmek için karikatürcüleri, mizahçýlarý, yontucularý, ressamlarý özetle sanatý ve sanatçýlarý hedef alýyor. Muhammet Þengöz’e geçmiþ olsun.

Ama bu kalýn zihniyet siyasal yaþamda kök saldýkça, güçlendikçe, liberal düþünceyi yalnýzca piyasa etkinlikleri olarak algýlayanlarýn vurdumduymazlýklarý sürdükçe, sivilleþmek adý altýnda gizli bir hesaplaþma oyununu aymazlýk içinde seyrettikçe korkarým sanata ve sanatçýlara geçmiþ olacak .

 

Akdað Saydut

***

Sevgili Muhammet Þengöz e, sanata ve sanatçýya yapýlan bu saldýrýyý  þiddetle kýnarken,
Þengöz ün arkasýnda olduðumu tüm tektipleþtirmek istiyenlerin bilmelerini istiyorum…

e.yaþar babalýk


***

 (Mizah Haber’den..)

Merhabalar.. Ben karikatürist Yaþar Fýrat.. Mizah haber’i ilk günden beri takip etmekteyim. Ýþ ve saðlýk sorunlarým nedeniyle yazmaya ve karikatür göndermeye zaman ayýramadým. Ancak kýsmet böylesi bir zamanaymýþ… Keþke karikatür sanatý adýna güzel þeylerin yaþandýðý bir zaman diliminde, güzel sözcüklerden oluþan bir ileti yazabilseydik. Ne yazýk ki karikatür ve karikatüristlerin öcü gibi algýlandýðý bir süreçten geçmekteyiz.

Meslektaþýmýz Muhammet Þengöz’ün yaþadýðý olay tabii ki ilk deðil. Daha önce pek çok karikatürist dostumuz da benzeri durumlarla karþýlaþtý. Fakat yine de karikatüristlere bu kadar yoðun bir tepkinin olduðu bir dönem yaþamadýk diye düþünüyorum. Biz karikatüristlere düþen görevin, bir dönem Don Quichotte dergisinin Ýsrail’in Lübnan’ý iþgali boyunca tüm dünya çizerleriyle birlikte yaptýðý sanatsal refleks/tepki benzeri bir tutumu sergilemek olduðu inancýndayým.

 

Tüm karikatüristlerin, (dernek,vakýf,popüler mizah/mizah dergisi dahil) tüm sanatçýlarýn ‘SANAT’ temelinde ortak bir platformda ortak ve GÜR bir sesle düþüncelerini haykýrmalarýnýn zamanýdýr. Sanat barýþ ve esenlik dileklerimle.

 

Yaþar Fýrat


***

M. Þengöz’e çok geçmiþ olsun…
Acaba sýrada kim var 🙂
Saflarý sýkýþtýrmalýyýz arkadaþlar
sevgilerimle

Hasan Seçkin