MIZAHHABER, YAYININA ZORUNLU ARA VERDI…

mizahhaber-bant.jpg

BÝR KAÇ GÜNDÜR YAYININI KESEN MÝZAH HABER’ÝN BÝR “ADSL” SUIKASTINA KURBAN GÝTTÝÐÝ ANLAÞILDI. BÝZÝM DE BAÞIMIZA GELEN TEKNÝK SABOTAJLARI DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE; BÝRÝLERÝNÝN GÜLMEYÝ VE DÜÞÜNMEYÝ SEVMEDÝÐÝ, BUNU ÖNLEMEK ÝÇÝN DE HER TÜRLÜ NUMARAYA BAÞVURABÝLECEÐÝ BU ÖRNEKTE DE GÖRÜLÜYOR. MÝZAHHABER’E “GEÇMÝÞ OLSUN” DÝYORUZ..
CÝHAN DEMÝRCÝ, DAHA ÖNCEKÝ YAZIMIZDA “KÝM OLDUÐU?” KONUSUNDA BAZI ARKADAÞLARIMIZCA MERAK KONUSU OLDUÐUNU BELÝRTTÝÐÝMÝZ “ERDEM TANER” HAKKINDA, ÝNTERNET CAFE’DEN GEÇTÝÐÝ YAZISINDA BÝR DE AÇIKLAMA YAPMIÞ. AÞAÐIDA AYNEN YAYINLIYORUZ. ADSL SORUNUNU ÇÖZENE KADAR SEVGÝLÝ CÝHAN’A “DON QUICHOTTE” OLARAK DESTEK VERMEYE HAZIRIZ.. BÝZE SADECE MAÝL ATMASI YETERLÝ.. “MÝZAH HABER” VE “DAMDAKÝ MÝZAHÇI” BLOGLARINA BÝR AN ÖNCE KAVUÞABÝLMEK DÝLEÐÝYLE…

cihan-er.jpg

MÝZAHHABER’DEN YAYINA
ZORUNLU BÝR ARA!

Sevgili MÝZAHHABER izleyicileri. Ülkemiz artýk her anlamda dolandýrýcýlýk, hýrsýzlýk, üçkaðýtçýlýk ülkesi oldu. Aklý düzgün yola çalýþan yakýnda nerdeyse hiç kalmayacak. Geçen hafta perþembe günü, aldýðýmýz müthiþ bir ADSL faturasýyla þok olduk. Sözde son derece güvenli ve þifreli olan ADSL hattýmýza birilerinin girip, çok yüklü indirimler yaptýðýný anladýk. 3 ayý bulan bu yüklü indirimler, bizim MÝZAHHABER’e kendimizi yoðun bir þekilde kaptýrdýðýmýz günlere denk geliyor. Telekom’a hemen þikayet dilekçemizi verip, gereken iþlemlere baþlasak da, þu anda interneti kullanamýyoruz. Çok ciddi bir ADSL sabotesi yaþýyoruz. O yüzden MÝZAHHABER olarak, ne yazýk ki yayýnýmýza bir süre ZORUNLU ara veriyoruz…


Kimi arkadaþlarýn pek bir merak ettiði Erdem Taner arkadaþýmýza gelince… Onu ben de, 2 yýl önce yazý yazdýðým Ýmge-Öyküler dergisine yolladýðý mizah öyküleri-mizah yazýlarý sýrasýnda mail yoluyla tanýmýþtým. Sonrasýnda “Damdaki Mizahçý” adlý blogumun da takipçilerinden oldu. Damdaki Mizahçý’yý izlerken, mail yoluyla bana üç ay önce ilettiði “Mizahi bir haber sitesi yapsak” önerisine de destek verdim ve sonuçta 1 Temmuz’da bu blog oluþtu. Editoryalden çok teknik katkýsý oldu açýkçasý. Ne de olsa ben bu iþlerin teknik anlamda epeyce yabancýsýydým. Ancak iþ umduðumuzdan çok daha yoðun ve çok daha hareketli bir hale gelince bazý aksamalar yaþadýk. Erdem arkadaþýmýz öncelikle çizer deðil yazardýr. Ancak mizah ve karikatür dünyasýný yýllardýr çok iyi takip eden iyi bir mizah okuru olduðu kesin. Lakin baþka iþlerle de uðraþtýðý ve yurt dýþýna gitmek üzere olduðu için zaten son bir bir buçuk aydýr bloga çok fazla katkýsý olamadý. Bu arada bloga katký saðlayan insan sayýsý da hýzla arttý. Dikkat ederseniz bu yüzden adý da pek çýkmýyor. Ancak son tartýþma yazýlarýnda yardýmcý oldu. Erdem, mizah sevgisinden öte bir derdi olmayan, öne çýkmayý, kendini göstermeyi sevmeyen, zaten o yüzden de internete bulaþan biri. Sonuçta, “Benden bu kadar” diyerek kendi isteðiyle bu blogtan koptu. Ben ise ADSL’den yediðim kazýk sayesinde bu bloga zorunlu olarak bir süre ara vermek durumunda kalýyorum, umarým ADSL sorunumuzu çözüp en kýsa zamanda yayýnýmýza devam ederiz. 3 aylýk süre içinde kýrdýðýmýz biri olduysa özür dileriz. Amacýmýz kimseyi kýrmak deðildi. Mizah dünyasýnda sadece 3 ay gibi bir süre içinde bir enerji yarattýðýmýzý düþünüyorum. Ama çizerlerin ve mizahçýlarýn kendi sorunlarý karþýsýnda ne denli duyarsýz olduðunu Erdem de çok üzülerek görmüþ oldu. Ben pek þaþýrmadým, bu durumu zaten biliyordum. Ýki kiþi arasýnda müthiþ bir dosya trafiði yaþadýk. Benim sözde güvenli kablosuz baðlantým da acayip bir ADSL kazýðý yemiþ oldu. Hepsi bu. Yani her daim olduðu gibi gene kazýðýný yedik bu ülkenin. Size bu yazýyý da bir internet kafeden geçiyorum iþin gerçeði. 3 ayý geride býrakan MÝZAHHABER’den hepinize sevgilerimle…

MÝZAHHABER ADINA CÝHAN DEMÝRCÝ