MEDYADA KARIKATÜRCÜ KIYIMI SÜRÜYOR..

haberler-bant2

Karikatürcü kýyýmýna son kurban: Emre Ulaþ…

Doðan Yayýn Grubu’nda toplu iþten çýkarmalar sürüyor. Posta Gazetesi’nin kuruluþundan bu yana görev alan karikatürcü Erdal Alay’dan sonra Emre Ulaþ ta istifa etti(rildi).

“Simavi” ile baþlayýp “Aydýn Doðan” olarak devam eden uluslar arasý karikatür yarýþmasýný düzenleyen ve bununla övünen bir kurumun, geçimlerini  çizgiden saðlayan iki karikatürcüyü iþten çýkarmalarý tam bir skandal. Seçimler öncesi medya dünyasý, özellikle Doðan Yayýn Grubu’nda yüzlerce basýn-yayýn emekçisinin iþten çýkarýlmasýyla çalkalanýyor..

Erdal Alay ve Emre Ulaþ’a yýllardan bu yana verdikleri çizgi mücadelesi için “Don Quichotte” adýna teþekkür ediyoruz. Bugünkü sonuç ne olursa olsun, kazanan “Mizah” olacaktýr. Tarih, karikatüre ve karikatürcülere yaptýklarý yanýna kalmayan kurum, kuruluþ ve kiþilerle doludur. Onlar nasýl ki; tarihin tozlu sayfalarýnda yitip gideceklerse, karikatürcüler çizgileriyle kuþaktan kuþaða, sonsuza dek yaþayacaklardýr.

Don Quichotte

emreulas