MEDYADA KARIKATÜRCÜ DÜSMANLIGI SÜRÜYOR…

haberler-bant2

ERDAL ALAY POSTA ÝLE YOLLARINI AYIRDI
Karikatürist Erdal Alay, 13 yýldýr aralýksýz görev yaptýðý Posta Gazetesi'nden istifa etti (!!)

Kuruluþ aþamasýnda Mehmet Y. Yýlmaz'ýn kadroya dahil ettiði ve ilk 3 yýl birinci sayfada, daha sonraki yýllarda iç sayfalarda ve arka sayfada günlük olarak çizen Alay'ýn son iþten çýkarmalar aþamasýnda Rýfat Ababay tarafýndan istifasý istendi. Alay, istifasýyla ilgili, "Türkiye'nin en çok satan gazetesinde günlük bir karikatüristin istenmemesi basýnýn geldiði noktayý göstermektedir" dedi.


Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Bölümü'nde lisans, Mimar Sinan Üniversitesi'nde lisansüstü eðitimini tamamlayan Erdal Alay, Gýrgýr, Yeni Gündem, Geliþim Yayýnlarý, Nokta, Ekonomik Panorama, Geliþim Spor, Kadýnca, Radikal, Radikal Kitap, Cumhuriyet Siyaset Eki ve bir çok dergi, gazetede çalýþtý. Kitap kapaðý çalýþmalarý da bulunan Alay'ýn yurt dýþýnda da eserleri yayýnlandý.

 

(Medyatava-29 Haziran 2007 haberi)

erdalalay

MEDYANIN GÖZ BEBEÐÝ GÝBÝ KORUYACAÐI KARÝKATÜRCÜLERE KARÞI TAKINDIÐI BU TAVIRIN ZÝNCÝRLEME DEVAM ETMEMESÝ DÝLEÐÝMÝZ. HEPÝMÝZ BÝLÝYORUZ KÝ, GAZETELERDE ÇALIÞAN ARKADAÞLARIMIZ, YETERSIZ VE SAÐLIKSIZ KOÞULLARDA ÇÝZGÝ HÝZMETÝ VERÝYOR.. ONBÝNLERCE DOLARI SANSASYONEL GAZETECILERE VEREN MEDYA PATRONLARI, AYRICALIKLI OLMALARI GEREKEN ÇÝZERLERE, GEREKLÝ SAYGIYI GÖSTERMEMEKTE, MADDÝ BEKLENTÝLERÝNÝ DE KARÞILAMAMAKTADIR. SENDÝKAL HAKLARDAN YOKSUN, KALEMLERÝYLE MEDYATÖRLERE KARÞI VERDÝKLERÝ MÜCADELEDE ÇÝZERLERÝN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ.. BU SÜTUNLAR, BU KONUDA YAZMAK VE ÇÝZMEK ÝSTEYEN TÜM DOSTLARIMIZA AÇIKTIR. DQ