MADIMAK OTELI MÜZE OLSUN!!

haberler-bant2.jpg

1madimak.jpg

MADIMAK OTELÝ MÜZE OLSUN!!!

 
 
 
EDÝRNE’DEN ARDAHAN’A ÝNSAN ZÝNCÝRÝ OLUÞTURUYORUZ..

2 Temmuz 1993 tarihinde Sývas’ta Pir Sultan Abdal Þenlikleri’ne katýlan 35 aydýn, yazar ve sanatçý, gericiler tarafýndan ateþe verilen Madýmak Oteli’nde yaþamýný yitirdi…

Çok büyük deðerlerini kaybetti o gün Türkiye… Þair Metin Altýok, yazar Asým Bezirci, sanatçý Muhlis Akarsu, þair Behçet Aysan, üç telli curanýn ustasý Nesimi Çimen, karikatürist Asaf Koçak, þelpe tekniðinin önderi Hasret Gültekin… Ölenler arasýnda Hollandalý araþtýrmacý Carinna Cuanna da vardý, daha henüz 12 yaþýnda olan Koray Kaya da…

35 can… Kimisi niþanlýydý, kimisi üniversiteliydi.. Doktordu, eczacýydý, mimardý, mühendisti, öðrenciydi onlar.. Anadolulu, Rumelili, Karadenizli, Akdenizli, Egeli ve dünyalýydý onlar…

Bugün Madýmak oteli hala faaliyette… ÜSTELÝK ALT KATINDA BÝR ET LOKANTASI BULUNUYOR!

Bu utanç son bulsun artýk… Demokrasi, laiklik, çaðdaþlaþma karþýtý gerici güçlere karþý birlik olalým ve hep beraber MADIMAK OTELÝ MÜZE OLSUN diyelim…

————————–————————–————–
NOT: Bu oluþumun amacý Madýmak otelinin müze yapýlmasý için kamuoyunda duyarlýlýk yaratmaktýr. Sayýmýz ne kadar çok olursa, sesimiz o kadar duyulacaktýr… Lütfen vicdan sahibi arkadaþlarýnýzý, aramýza katýlmalarý için gruba yönlendirin… EL ELE VERELÝM EDÝRNE’DEN ARDAHAN’A ÝNSAN ZÝNCÝRÝ OLUÞTURALIM…