MAÇKA BELEDIYESI KARIKATÜR YARISMASI SONUCLANDI…

haberler-bant2.jpg

MAÇKA BELEDÝYESÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI

Maçka Belediyesi bu yýl 27,28,29 Temmuz tarihlerinde 3.sünü düzenleyeceði Sümele Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda, Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilciliði ile birlikte 2. ulusal karikatür yarýþmasýný yaptý.

Konusu “Köyden indim þehire” olarak belirlenen karikatür yarýþmasýna çok sayýda eser gönderildi. Jüri ön elemenin ardýndan deðerlendirmeye deðer bulduðu karikatürler üzerinde profesyonel ve 18 yaþ altý amatörler olarak çalýþmasýný gerçekleþtirdi.

Metin PEKER (Karikatürcüler Derneði Baþkaný), Adnan TAÇ (Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilcisi), Eray ÖZBEK (Karikatürcü), Atilla ÖZER (Karikatürcü), Cumhur Gazioðlu (karikatürcü), Tamer KÜÇÜK (Karikatürcü), Hakan SÜMER (Karikatürcü-Trabzon dýþýnda olmasý nedeniyle katýlamadý), Bülent SÜMER (Karikatürcü) oluþan jüri, yaptýðý deðerlendirme sonucunda Birinciliði Mustafa Bilgin (Ýstanbul), Ýkinciliði Musa Gümüþ (Ýstanbul), Üçüncülüðü Cemalettin Güzeloðlu (Ýzmir), Ziya Ramoðlu Onur Ödülünü Serdar Günbilen, 18 yaþ altý amatörlerde teþvik ödülünü Fehmi Uygar Kýrmýzýkan (Trabzon) ve Salih Zeki Gönenli (Fethiye) kazandý.

Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç baþýndan sonuna kadar jüri çalýþmalarýna katýldý ve karikatür sanatçýlarýný yalnýz býrakmadý. Trabzon’a ilk defa gelme þansý bulan Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker, Eray Özbek ve Atila Özer yapýlan etkinlikten son derece memnun kaldýklarýný söylediler. Karikatür sanatýnýn yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için önemli bir görev üstlenerek verdiði destekten dolayý Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç’e ve karikatür yarýþmasýnýn düzenlemesinde öncülük ederek teknik destek saðlayan Karikatürcüler Derneði Trabzon Temsilcisi Adnan Taç’a teþekkür ettiler.

Karikatür sergisi ve ödül töreni 27 Temmuz tarihinde Maçka’da yapýlacaktýr. Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan karikatürler 29 Temmuz tarihine kadar açýk hava sergisi olarak festival süresince sergilenecektir.

macka.jpg