LUDWIGSHAFEN’DAKI YANGIN ÜZERINE…

ludwigshafen-bant.jpg

SEVGÝLÝ ÇÝZGÝ DOSTLARI…
LUDWIGSHAFEN YANGINIYLA ÝLGÝLÝ GÖNDERÝLEN KARÝKATÜRLER ÝÇÝN KISA BÝR AÇIKLAMA YAPMAM GEREKÝYOR. BÝLÝNDÝÐÝ ÜZERE ALMAN POLÝSÝ ARAÞTIRMALARINI HENÜZ BÝTÝRMEDÝ. BÜYÜK OLASILIK YARIN VEYA ÖBÜR GÜN BÝR BASIN AÇIKLAMASI BEKLENÝYOR. DAHA ÖNCE DE BELÝRTTÝÐÝM GÝBÝ, BAZI KARÝKATÜRLERÝ BEKLETÝYORUM. BÝLÝRSÝNÝZ KÝ EMEÐE VE KARÝKATÜRE SAYGIM BÜYÜKTÜR. TÜRKÝYE’DE YAÞAYAN ARKADAÞLARIMIZ BAZI NOKTALARI GÖZDEN KAÇIRIYORLAR. BU DERGÝ ALMANYA MERKEZLÝ YAYINLANIYOR, SANAL DA OLSA. BÝRÇOK ALMAN KURUMU, BELEDÝYESÝ TARAFINDAN ÝZLENÝYOR. DAHA BUGÜN ALMANYA’NIN EN BÜYÜK DERGÝLERÝNDEN BÝRÝ OLAN FOCUS’TAN BENÝ ARADILAR VE “BAÞBAKAN ERDOÐAN” IN KÖLN KONUÞMASI VE ENTEGRASYON-ASIMILASYON ÜZERÝNE BÝR SÖYLEÞÝ YAPTILAR. SANIRIM PAZARTESÝ YAYINLANACAK YENÝ SAYISINDA BU SÖYLEÞÝYE YER VERÝLECEK. HAFTAYA SALI GÜNÜ DE LEONBERG’DE GENÝÞ BÝR PROGRAMLA “GÖÇ” SERGÝSÝNÝ AÇACAÐIZ. ÖZETLE, YANGIN ÜZERÝNDEKÝ NET BÝLGÝLER OLUÞMADAN O KARÝKATÜRLERÝN YAYINLANMASI HEM DON QUICHOTTE, HEM BU KONUDA OLDUKÇA HASSAS OLAN ALMANYA AÇISINDAN SAKINCALI. ÇÜNKÜ ONLAR ÞU ANDA KESÝNLÝKLE SABOTAJ DEÐÝL DEMEMEKLE BERABER, SONUCU BEKLEMEMÝZÝ ONERÝYORLAR. ÜSTELÝK BÝLÝYORSUNUZ, BU ÜLKEDE YAYINLANAN YAYIN ORGANLARINDA KESÝNLÝKLE “GAMALI HAÇ” KULLANILMIYOR, CEZASI BÜYÜK!! BU BEKLETME, ÇÝZER ARKADAÞLARA SAYGISIZLIGIN ÖTESÝNDE, ÖNYARGILI OLMAKLA SUÇLANMALARINI DA ÖNLEMEK ÝÇÝNDÝR. BÝLÝYORSUNUZ KÝ, BÝR SANATÇIYA YAKIÞTIRILACAK EN KÖTÜ TANIMLAMA “ÖN YARGI”DIR. BU KONUDA KARÝKATÜR GÖNDEREN ÇÝZER DOSTLARIN HOÞGÖRÜSÜNE SIÐINIYORUM.

karikaturculer-yahoogroups.com-bant.jpg

UZUN ZAMANDIR ÜYESÝ OLDUÐUM YAHOOGROUPS ÜYELÝÐÝNDEN AYRILMAMA KARÞI ÇIKAN VEYA ÜZÜLEN DOSTLARIM MAÝL GÖNDERÝYORLAR, ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM ONLARA.. HERKES GÝBÝ BEN DE YANLIÞ ANLAYABÝLÝR, ALGILAYABÝLÝRÝM. ANCAK, BÝR ELEÞTÝRÝYE KARÞILIK, HAKARET VE KÜFÜR DOLU MAÝLLER YAZANLARA, YAZDIRANLARA SAHÝP ÇIKANLAR, YILLARDIR KARÝKATÜRE VERÝLEN EMEÐÝ VE SAYGIYI HÝÇE SAYIYORLAR! BAÞKASI OLSA O MAÝLÝ YAZANA DAVA AÇAR, DEÞÝFRE EDERDÝ. OYSA BEN, YAPIM VE KÝÞÝLÝÐÝM GEREÐÝ ADINI BÝLE BELÝRTMEDÝM. (YERÝ GELMÝÞKEN, BU KÝÞÝNÝN SEVGÝLÝ “SÖNMEZ YANARDAД ÝLE BÝR ÝLGÝSÝ YOKTUR). YILLARDIR ÇÝZGÝSÝNÝ VE ESPRÝSÝNÝ GELÝÞTÝREMEYEN, “ÇÝZGÝ FAKÝR”LERÝNÝ BÝRBÝRLERÝYLE BAÞBAÞA BIRAKIYORUM. BELKÝ TÜRK KARÝKATÜRÜNÜ BÝR YERLERE GETÝRÝRLER ELBÝRLÝÐÝYLE (YERLÝ,YERSÝZ HER FIRSATTA DQ’A VE ETKÝNLÝKLERÝNE LAF ATANLARI, EN SON ÇÝZDÝÐÝ KARÝKATÜRÜN TARÝHÝNÝ HATIRLAMAYANLARI KASTEDÝYORUM).. SEVGÝLÝ HALÝS DOKGÖZ’ÜN BÜYÜK EMEÐÝYLE OLUÞTURULAN BU GRUPTA GÖRÜLÜYOR KÝ, GEÇEN BUNCA ZAMANA KARÞIN, HOÞGÖRÜ VE ELEÞTÝRÝ TAHAMMÜLÜ OLMADIÐI GÝBÝ, OLABÝLME ÝHTÝMALÝ DE YOK…
ARKADAÞLAR, BÝZÝM KULVARIMIZ FARKLI.. DÜNYAYA GENÝÞ PERSPEKTÝFTEN BAKAN, “EVRENSEL MÝZAH”I BENÝMSEYEN ÇÝZGÝ DOSTLARININ ADRESÝ BURASIDIR.. ELLÝYÝ AÞKIN ÇÝZGÝ USTASININ YER ALDIÐI “DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU”NA HALA LAF ATANLARA GELÝNCE; BU GRUP AYLARDIR KENDÝ ARALARINDAKÝ ÖZEL ÝLETÝÞÝM AÐINDA HABERLEÞMEKTE, TARTIÞMAKTA VE DOSTLUKLARINI PEKÝÞTÝRMEKTELER. BUNLARI GENELE YANSITMA GÝBÝ BÝR ZORUNLULUÐUMUZ YOK. MART AYINDA START VERECEÐÝMÝZ 3. ULUSLARARASI DON QUICHOTTE KARÝKATÜR YARIÞMASI ÝÇÝN YÝNE BU GRUP ÜYELERÝNDEN DESTEK ALACAÐIZ. GERÇEK MÝZAH DOSTLARINA DON QUICHOTTE’UN KAPISI HER ZAMAN AÇIKTIR. SEVGÝ VE SAYGILARIMLA… EK