LEMAN,”TAYYIP”LI KAPAKLARINDAN DOLAYI AYDIN DOGAN TARAFINDAN ÖDÜLLENDIRILIYOR (!!!!!)

haberler-bant2.jpg

lemankapak.jpg

AYDIN DOÐAN’A PROMOSYON OLDULAR

Leman Grubu’nun dergisi L-Manyak’ýn baram süresince Hürriyet ile birlikte bedava daðýtýlacak olmasý
Türk basýn tarihi ve mizah dergiciliði bakýmýndan da bir dönüm noktasý.
En zor dönemlerde bile baðýmsýzlýðýný korumayý baþaran Leman, yýllarca eleþtirdiði
Türkiye’nin en büyük medya tekelinin gazetesine ‘promosyon olmasý’ hem basýn tarihi, hem de
Türk mizah geleneði açýsýndan ibret verici bir tablo oluþturuyor.

DARBE BÝLE SUSTURAMAMIÞTI

Türkiye’de mizah dergiler, politik duruþlarý, cesur tavýrlarý ve baskýnýn en yoðun olduðu dönemlerde bile
taviz vermeyen yayýn politikalarý ile muhalif kesimlerin her dönem gönlünde olmuþtur.
Askeri darbe dönemlerinde bütün basýn susarken, mizah dergileri postal kapaklarý yaparak
askeri rejime bile karþý durmuþlardýr.

DEVAMI ICIN:

http://www.gazeteciler.com/news_detail.php?id=146686


DON KISOT NE DESIN BU ISE..
EN IYISI BIR SEY DEMESIN DE SHAKESPEARE DESIN..
CAN YÜCEL DE CEVIRSIN…

66. Sone

Vazgeçtim bu dünyadan
Tek ölüm paklar beni
Deðmez bu yangýn yeri
Avuç açmaya deðmez


Deðil mi ki çiðnenmiþ inancýn en seçkini
Deðil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz
Ezilmiþ hor görülmüþ el emeði göz nuru
Ödlekler geçmiþ baþa derken mertlik bozulmuþ

 

Deðil mi ki korkudan dili baðlý sanatýn
Deðil mi ki çýlgýnlýk sahip çýkmýþ düzene
Doðruya doðru derken eðriye çýkmýþ adýn
Deðil mi ki kötüler kadý olmuþ Yemen’e

 

Vazgeçtim bu dünyadan
Dünyamdan geçtim ama
Seni yalnýz komak var
O koyuyor adama…

 

William Shakespeare
Çeviri : Can Yücel


(SEVGILI ILKNUR ÖGÜLENER’E TESEKKURLER..)