KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ’NDEN ÇÝZERLERE ÇAÐRI!

haberler-bant2

dernek-abd

ABD jetlerinin Türk hava sahasýný ihlalini, çizgilerimizle protesto edelim…

ABD'ye ait 2 F-16 uçaðýnýn Türk hava sahasýný ihlal etmesiyle ilgili olarak, Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu’nca, yapýlan açýklama þöyle: “Deðerli çizer arkadaþlarýmýz!
Emperyalizme dünyanýn ilk kurtuluþ savaþý ile meydan okuduk. Kimi zaman su, kimi zaman kan olduk, oluk oluk aktýk. Yýlmadýk. Ýþgali, tarihin kaydettiði benzersiz bir direniþle durdurduk. Emperyalizmi ülkemizden kovduk.  Ulusun baðýmsýzlýk bilincini pekiþtirdik, geliþtirdik. Þimdi emperyalizmin cüretkar saldýrganlýðýna, baðýmsýzlýðýmýzý hiçe saymasýna inat, “hep baðýmsýzlýk,” “tam baðýmsýzlýk” haykýrýþýyla buradayýz.

Çizgilerimiz, emperyalizme karþý ulusal baðýmsýzlýðýmýzýn emrindedir…

Bizleri yok etmek isteyen emperyalizme karþý, karikatürcülerimiz çizgilerinde baðýmsýzlýðýmýzý var ediyor.

Karikatürcüler Derneði’mizin web sitesi, çizerlerimizin, anti-emperyalist çizgi gösterilerine açýktýr. Çizigilerinizdeki baðýmsýzlýkla, ülkemizin ve ulusumuzun baðýmsýzlýðýný iþlemeye hoþgeldiniz!

Anti-emperyalist karikatürcü aðabeyimiz Yalçýn Çetin’in, tam baðýmsýzlýk bayraðýný, daha yukarý tutmak için, çizgilerinizi bekliyoruz.”Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu
28.5.2007, Ýstanbul

http://www.karikaturculerdernegi.org