KARIKATÜRLÜ HABERLER…

news-bant.jpg

karikaturhaberleri.jpg


KARÝKATÜRLÜ HABERLER!
 
   DÝKÝLÝ’DE KARÝKATÜR SERGÝSÝ
      Homur Mizah Grubunun oluþturduðu “Su” konulu karikatür sergisi Dikili’de açýldý. Sergide 75 karikatür bulunurken, 88 karikatürden oluþan müzikli sinevizyon gösterisi de yapýldý. Suyun özeleþtirilmesine karþý baþlatýlan mücadelede Homur çizerleri de duyarsýz kalmamýþ, Homur mizah gazetesi son sayýsýný bu konuya ayýrmýþtý.
     8 Mart Dünya emekçi kadýnlar gününde açýlan sergi, yoðun ilgi gördü. Geçen yýl bedava su daðýtmasýyla adliyelik olan Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven, sergi açýþlýnda yaptýðý konuþmada ; “ Böyle anlamlý bir günde yapýlan etkinliklerin içinde Homur çizerlerinin “Su konulu karikatür sergisi de olmasý bizleri mutlu etti. Kendi suyumuzu halka bedava daðýtmayý suç sayan anlayýþ, þimdi yabancýlara peþkeþ çekmeye çalýþýyor. Gelecekte insanlýðýn ve tüm canlýlarýn yaþamýný tehdit edecek olan “Su” konusundaki duyarlýlýðýndan dolayý Homur çizerlerini bir kez daha kutluyorum” dedi.
      Serginin düzenlenmesi ve açýlýþýnda bulunan karikatürcü Hande Dilek Akçam ve Mustafa Yýldýz, gençlerin karikatürlere ilgi göstermesi, önümüzdeki günlerde Dikili’de “Karikatür atölyesi” açýlmasý konusunda ýsrarcý olmalarýna hayýr diyemediler.
    MÝZAH DERGÝSÝ OLAN OKUL!
      Geçen ay yayýnladýklarý Karga mizah dergisi ile ustalýða adým atan Ekin koleji öðrencileri, Karikatür kulübü kurarak çalýþmalarýný düzenli yapýyor. Konuk ettikleri Mustafa Yýldýz, karikatür hakkýnda bilgi verirken, akýlarýna gelen her soruya yanýt verdi. Kýsa bir çizgi çalýþmasý yapýldýktan sonra tekrarlanmasý için söz aldýlar. Öðretmenleri Canan Güneri; “Mizah ve karikatüre olan tutkum okulda karikatür çizen çocuklarla beni buluþturdu. Hazýrladýðýmýz Karga dergisine hiç müdahale etmedim. Kendileri hazýrlayýp, yayýnladýlar. Bu sayýda ikiz kardeþler Uzay ve Ege Doðan, Merve Ýlarslan, Asya Sayalý, Kaan Yörük, Berkav Avcý ve Mert Büyükulaþ’ýn karikatürleri bulunuyor. Ayrýca Tan Oral ustalarýný orta sayfada konuk ettiler” dedi.
    MAYA BORA ÖDÜLÜNÜ ALDI
    Ýzmir’in en genç ve en bol ödüllü çizeri Maya Bora, 14. Nehar Tüblek karikatür yarýþmasýnda kazandýðý ödül için Ýstanbul’daydý. Beþiktaþ Belediyesi Akatlar Kültür Merkezinde yapýlan törende bulunan Bora, birçok karikatür ustasýyla tanýþýp, sohbet etme þanssý buldu. Baþarýlarýnýn devam edeceðine inandýðýmýz kardeþimizi biz de Don Quichotte olarak yürekten kutluyoruz..