KARIKATÜRIST SEZAI ORUC’U KAYBETTIK… TURKISH CARTOONIST SEZAI ORUC DIED…

news-bant.jpg

Karikatürist Sezai Oruç yaþamýný yitirdi.

15 Mart 1970 tarihinde Zongudak’ýn Çaycuma ilçesinde doðan Sezai Oruç,
yakalandýðý amansýz hastalýða yenilerek yaþama veda etti.
Oruç’un karikatürleri, baþta bir zamanlarýn Gýrgýr dergisi olmak üzere
birçok ulusal mizah dergisinde yayýmlanmýþ,
son olarak da Çaycuma’da yayýnlanmakta olan Cuma gazetesinde yayýmlanýyordu.
Karikatürün yaný sýra, karikatürlü logo tasarým,
portre karikatür gibi alanlarda da ürün veren sanatçý,
toplumsal konulara yönelik hicivli yaklaþýmýyla son yýllarda özgün bir çizgi dili oluþturmuþtu.
Olgun sayýlabilecek bir dönemde aramýzda ayrýlan Oruç’un cenazesi
25 Mart 2009 günü yaþadýðý yer olan Çaycuma’nýn
Yakademirciler Köyü’ne defnedilecek.

Karikatürcü Sezai Oruc’un kaybindan büyük üzüntü duyduk.
Bir sanatcinin en üretken döneminde yasama veda etmesi cok aci..
Ailesine ve karikatür camiasina bassagligi diliyoruz.

DQ

sezaioruc.jpg