KARIKATÜRCÜLER YAHOO GROUPS’TA TARTIÞIYOR…

karikaturculer-yahoogroups.com-bant.jpg

KARÝKATÜRCÜLER YAHOOGROUPS’TA TARTIÞIYOR..

 

Belki bilmeyen ziyaretçilerimiz vardýr, karikaturculer@yahoogroups.com adýnda tamamý karikatürcülerden oluþan ve moderatörlüðünü Halis Dokgöz’ün yaptýðý bir internet paylaþým grubu var.  Bu grupta karikatür ve mizah üzerine görüþ alýþveriþinde bulunuluyor. Bazen kiþisel sorunlar taþýnsa da, biz mizahçýlar için yararlý bir ortam. Ancak, bazen öyle konular oluyor ki, sadece mizahçýlarýn paylaþmasý yetersiz kalýyor. Mizaha ilgi duyan, “Don Quichotte” ve diðer mizah sitelerini izleyen veya bu gruba üye olmayan/olamayan mizahçýlarla ziyaretçileri de, grupta konuþulan, tartýþýlan konulardan haberdar etmek gerekebiliyor.

Bundan böyle, uygun gördüðümüz konularý, bu sütunlara da taþýmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu uygulamaya geçerken, kiþelerin özlük haklarýna özen gösterecek, konularýn “mizahçý ve mizahseverler”i ilgilendirmesine dikkat edeceðiz.