KARIKATÜRCÜLER ESME FESTIVALI’NDE…

news-bant.jpg

esme.jpg


KARÝKATÜRCÜLER EÞME FESTÝVALÝNDE!

 

Bu yýl 16.’sý yapýlan Eþme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat festivali,
3 gün süren birbirinden güzel etkinliklerle son buldu. Sanat ve eðlenceyi birlikte yaþayan
Eþme halký unutulmaz anlar yaþadý.
Festival açýlýþýný CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal yaptý.
Yabancý halk dans ekipleri oyunlarýný sergilerken, gece konserlerine ilgi büyüktü.
Eþmeli ressamlarýn resim, heykel, kilim;
Saat Kulesi çizerlerinin de “Nasreddin Hoca” sergileri açýldý.

Sergi açýlýþýna Uþak Vali Yardýmcýsý Mehmet Ünal, Eþme Kaymakamý Mahmut Nedim Tuncer,
Eþme Belediye Baþkaný Ahmet Yýldýrým, karikatürcüler Mehmet Aslan, Mustafa Yýldýz, Birol Çün ve 
Özhan Mercan katýlýrken, kalabalýk bir sanatsever kitlesi onlari yalniz birakmadi.
Atölye çalýþmasý þeklinde gerçekleþtirilen resim yarýþmasýna yüze yakýn çocuk katýldý.
Dereceye giren ve katýlanlara hediyeler verildi.
Yazar Ýpek Ongun kitaplarýný imzalarken, okurlarýyla söyleþi yapma imkaný buldu.
Doða ve Kültür Parkýnda gerçekleþtirilen Cirit gösterilerinde ise heyacanlý anlar yaþandý.
Belediye Baþkaný Ahmet Yýldýrým festivale katýlanlara teþekkür ederken,
gelecek yýl daha güzel bir organizasyon sözü verdi.