KARIKATÜRCÜ METIN DEMIRHAN’I KAYBETTIK…

haberler-bant2.jpg

Metin Demirhan’ kaybettik…

Karikatürcü, sinema yazarý ve araþtýrmacýsý, kýsa film yönetmeni Metin Demirhan, hayatýný kaybetti. Metin Demirhan, Ramazan Bayramý’nýn ikinci günü geçirdiði rahatsýzlýða karþý 20 günden bu yana verdiði savaþý bu sabah saatlerinde kaybederek aramýzdan ayrýldý.  Metin Demirhan çeþitli dergilerde yayýnlanan karikatürleri, çizgi romanlarý ve sinema üzerine yazdýðý kitaplarýyla tanýnýyordu. 
Metin Demirhan, beyin kanamasý sonucu kaldýrýldýðý hastanede 20 günden bu yana yaþam savaþý veriyordu. Þiddetli baþ aðrýsý nedeniyle Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi’nde tedavi altýna alýnan Metin Demirhan’ýn Hastanede yapýlan tetkikler sonucu beyin kanamasý geçirdiði anlaþýlmýþtý. 42 yaþýnda aramýzdan ayrýlan Metin Demirhan’ýn cenazesi 2 Kasým Cuma günü Ýstanbul, Gaziosmanpaþa-Dörtyol Ýmam Hatip Lisesi Camii’nde kýlýnacak cuma namazýnýn ardýndan topraða verilecek.

Metin Demirhan’ ý tanýyalým..

1965’te Ýstanbul’da doðdu. Ýlk, orta ve lise öðrenimini tamamladýktan sonra Semih Balcýoðlu ile Raþit Yakalý’nýn da desteðiyle karikatür çizmeye baþladý. Çarþaf, Gýrgýr, Piþmiþ Kelle, Fýrt, Avni, RH+, Dýgýl, Horoz, Parazit gibi dergilerde karikatür ve çizgi-romanlarý yayýmlandý. Özellikle Fantastik Sinema tutkunu olan Demirhan, bu alanda Aaarg ve Fantastik Film adlý iki de fan-zin yayýmladý. Ýstanbul Geleneksel Fantastik Film Festivali nin kurucusu ve düzenleyicilerinden olan Demirhan, ayný zamanda Nostromo bilimkurgu dergisinin yazý iþleri müdürlüðünü yaptý. Metin Demirhan ve sinema yazarý Giovanni Scognomillo birlikte Fantastik Türk Sinemasý ve Erotik Türk Sinemasý adlý kitaplarý yazdýlar.

metindemirhan.jpg

YAÞARKEN DEÐERÝ BÝLÝNMEYEN BÝR ÇÝZGÝ ÝNSANI DAHA GENCECÝK YAÞTA ARAMIZDAN AYRILDI. 42 YILA SIÐDIRDIÐI MÝZAH TUTKUSUNU KAH ÇÝZGÝLERLE, KAH FANTASTÝK FÝLM ARAÞTIRMALARIYLA YANSITMAYA ÇALIÞTI. BÝRÇOK SANAT ÝNSANINI ÖÐÜTEN VE ADETA TÜKÜRÜP ATAN TURKÝYE ORTAMINDA DAHA BÝRÇOK ÞEY YAPABÝLECEKKEN EN VERÝMLÝ YAÞINDA ARAMIZDAN AYRILAN METÝN DEMÝRHAN’IN AÝLESÝNÝN, YAKINLARININ VE ONU TANIYAN, DESTEKLEYEN MÝZAH DOSTLARININ BAÞI SAÐOLSUN.. YÝTÝRDÝÐÝMÝZ BÝRÇOK USTA GÝBÝ METÝN’Ý DE SONSUZLUÐA UÐURLARKEN, ÇÝZGÝLERÝNÝN VE TÜRK SÝNEMASINA ÜRETTÝKLERÝNÝN ÖLÜMSÜZLÜÐÜNÜ BÝR KEZ DAHA VURGULAMAKTA YARAR GÖRÜYORUZ…  DQ