KARIKATÜR VAKFI “MERAL-CEMAL EREZ SERGISI”..

haberler-bant2.jpg

meralcemalerez.jpg

MERAL  EREZ

         

1972 yýlýnda Ýstanbul Devlet güzel sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü (Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü) mezunu olan Meral Erez, mezuniyetinin hemen sonrasýnda çizgi filmle tanýstý ve genellikle Cemal Erez’le birlikte kýsa filmler gerçekleþtirmeye baþladý.

 

1976-1977 Ýtalyan Devleti tarafýndan verilen bir bursla Ýtalya’nýn Urbino kentindeki Ýstituto delle Belle Arti (Güzel Sanatlar Ýnstitüsü) Animasyon bölümünde hem ögrenim gördü hem de Ýl Gatto (Kedi) adlý 4 dakikalýk bir çizgi film gerçekleþtirdi.

 

1979-82  Paris’te,  Université de Paris VIII’de Sinema ve Plastik sanatlar bölümünde Yüksek Lisans yaptý.

 

2000 yýlýnda, Uluslararasý animasyon dünyasýnýn en önemli festivali ve pazarý olan, Fransa’daki  Annecy Film Festivali, kýsa ve uzun film yarýþma kategorisinde jüri üyesi olarak yer aldý.

 

1979 yýlýndan beri Ýstanbul ve Paris arasýnda yaþayan ve her iki tarafta da çizgiyle sinemayý birleþtirdigi kýsa metraj sanatsal filmlere Cemal Erez’le birlikte imza atan Meral Erez son olarak, yine Cemal Erez’le birlikte, Fransýz televizyonu France 2 ye 6-7 dakikalýk bir film hazýrlamakta.

 

CEMAL EREZ

 

1973 yýlýnda Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Grafik Bölümü’nden (Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü) mezun olan Cemal Erez Çizgi Film serüvenine Akademi  Diploma Projesi olarak gerçekleþtirdigi ’65 KV’ adlý 5 dakikalýk bir filmle baþladý.

 

1976 – Ýtalya, Urbino kentindeki Ýstituto delle Belle Arti (Güzel Sanatlar Ýnstitüsü) Animasyon bölümünde animasyon egitimi aldý.

1980-1984- Paris’de ,  Ecole Normale Superieure des Arts Decoratifs de Paris , Animasyon bölümünde animasyon ögrenimi gördü.

 

1979-80 den beri   Paris – Ýstanbul arasýnda yaþayan Cemal Erez eþi Meral erez’le birlikte kýsa metraj Çizgi filmler gerçekleþtirdi. Son olarak, Meral Erez’le birlikte Fransýz televizyonu France 2 ye 6-7 dakikalýk bir film hazýrlamakta.

 

meralcemal1.jpg