KAR DERGISI “GÜNCELIMIZDE KARIKATÜR”…

news-bant.jpg

kar.jpg


GÜNCELÝMÝZDE KARÝKATÜR
 
Kar, yazýn-sanat-kültür dergisinin 18. sayýsý yayýnlandý.
Bu sayýnda dosya konusu ”Güncelimizde Karikatür” den oluþturulmuþ.
Derginin ön kapaðýnda Hasan Seçkin’in, arka kapaðýnda ise Sefer Selvi’nin karikatürü bulunuyor.
Sunuþ yazýsýný Niyazi Yaþar’ýn kaleme aldýðý dergide, diðer yazarlar ve konu baþlýklarý þöyle;
Canol Kocagöz ”Sermaye metalaþmamýþ mizah ve karikatürü yok etmeye mi çalýþýyor?”
Hasan Efe “Güncelimizde karikatür ya da günümüzde karikatürün iþlevi ne olmalýdýr?”
Abdülkadir Uslu ”Karikatürün iletiþim ya da Prapoganda gücü”.
Tahsin Özgür “Karikatürden hareketle…”.
Akdað Saydut “Gülen, gülümseyen, düþünen bir dünya yaratmak için her þey”.
Raþit Yakalý “Karikatür üzerine kýsa bir söylem”.
Mustafa Yýldýz “Ýzmir’de karikatür okulu: Gýcýk”.
Mustafa Bilgin:”Karikatür: Yücelten muhalif”.
Hasan Akarsu “Ercan Akyol’un karikatürleri: Çiziyorum 2005 kitabýnýn tanýtýmý”.
Yusuf Çotuksöken “Evrensel ve ulusal bir iletiþim biçimi olarak karikatür” baþlýklý Canol Kocagöz ile söyleþisi bulunuyor.
Kar-Haber Karikatür Dünyasýndan, sayfalarýnda yer alan haber baþlýklarý ise þöyle:
Ayakkabý konulu yarýþmanýn ödül töreni yapýldý..
Zafer Güvenin 3. yýlý, Saat Kulesi ‘Ortak’ karikatür sergisi, Karikatürcüler Derneði yeni yönetimini seçti..
Türkiye’nin ilk ‘Karikatürlü Evi’ açýldý…