IZMIR’DEN KARIKATÜRLÜ HABERLER..

news-bant.jpg

izmirhaberler-7april.jpg


ÝZMÝR’DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER!
LÜTFÜ ÇAKIN’DAN YENÝ KÝTAP
 
Karikatürcü dostumuz Lütfü Çakýn’ýn 3. kitabý Etki yayýn evinden çýktý.
“Karikatürcüler” ismini verdiði kitapta,
geçmiþten günümüze karikatür emekçileri bulunuyor.
280 sayfadan oluþan kitap, ilk 20 sayfasýný Türkçe ve Ýngilizce önsöze ayýrmýþ.
255 karikatür sanatçý portresinin yer aldýðý kitap,
Ýzmir TÜYAP Kitap Fuarýnda okuyucularýyla buluþacak.
 
DURMAK YOK!
Ýzmir’de baþlattýðýmýz okul-karikatürcü buluþmasýnýn son duraðý TED koleji oldu.
 Ýzmir’in þirin ilçesi Aliaða’daki TED koleji Ý.Ö.O öðrencileri
Mustafa Yýldýz ile birlikte karikatür sevgisini paylaþtýlar.
 Her gittiðimiz okulda ayni ilgi ve heyecanýný görmek kadar güzel bir þey yok!
Sanat, mizah, karikatürden baðlarý koparýlmýþ çocuk ve
gençlerle buluþmaya devam edeceðiz.
 
MURTEZA ALBAYRAK SERGÝSÝ
17. kiþisel sergisini Balçova Belediyesi Kültür Evin’de açan
Murteza Albayrak arkadaþýmýzý kutluyoruz.
Kalabalýk sanatsever ve çizer dostlarýn katýldýðý sergi açýlýþýný
Balçova Belediyesi Kültür Müdürü, Þair Tuðrul Keskin yaptý.
”Greenliler Grafikatür “ Sergisi 18 Nisan’a kadar açýk kalacak.

 

 

lcakin-karikaturler.jpg