IZMIR’DEN KARIKATÜR HABERLERI..

news-bant.jpg

minikler-izmir.jpg

 

MÝNÝK KARÝKATÜRCÜLER

 

Ýzmir Özel Ýlkim Anaokulunda 3- 6 yaþ grubu çocuklar
ilk karikatürlerini çizdiler.
Karikatürist aðabeyleri Mustafa Yýldýz ile birlikte çizdikleri
“Güneþ Adam” karikatüründe bayaðý eðlendiler.
Yetenekli olanlarýn hemen kendini belli ettiðini belirten Yýldýz,
 “Okullarda baþlattýðým karikatür derslerine anaokulu da ilave ettim.
Burada gördüm ki karikatürü sevmenin yaþý yok.
Çizebilme dürtüsü, küçük yaþlarýna raðmen müthiþ!
Yaptýðýmýz çalýþmada tüm çocuklarýn bir þeyler çizmesi,
bazýlarýnýn kendi yaratýcýlýðýný katmasý karþýsýnda
þaþýrmamak elde deðil” dedi.