IZMIR’DEN HABERLER..

news-bant.jpg

sarlo-izmir.jpg


ÝZMÝR’DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER!
ÞARLO GELÝYOR!
Politik mizah dergisi Þarlo’nun galasý 16 Nisan akþamý
Haydarpaþa Gar’ýnda gerçekleþtirildi.
Galaya derginin yazarlarý, çizerleri ve dergiyi merakla bekleyen çok sayýda okur katýldý.
Ýlk sayýsý Mayýs ayýnda okurlarýyla buluþacak Þarlo’nun, prova baskýsý
katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlarak tanýtýmý yapýldý.
 
KARÝKATÜR ÖDÜLLERÝ
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Liseler Arasý 2. karikatür yarýþmasýnda
dereceye girenlere ödülleri verildi.
Konusu “ Küresel Isýnmaya Soðuk Önlemler” olan yarýþmanýn ödül töreni
Ekonomi Üniversitesi Konferans salonunda yapýldý.
Birinciliði Cihat Kora Anadolu Lisesinden Erkan Onur aldý.
Ýkinciliði Gaziemir Lisesinden Ozan Kulaç alýrken,
üçüncü Nene Hatun Kýz Teknik Anadolu Meslek ve
Kýz Meslek Lisesinden Ayþe Bulut aldý.
 
ÝZMÝR’DE MÝZAH DERGÝLERÝ
Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu Ýzmir Kitap fuarýnda etkiliklerini sürdürüyor.
Bunlarýn içinde söyleþilerde var. Salý günü yapýlan söyleþiye
Prof. Dr. Bedri Karayaðmurlar Ýzmir’deki kültür, sanat dergilerini anlattý.
Savaþ Ünlü ve Mustafa Yýldýz ise mizah dergilerinin sorunlarýna deðindi.
Geçmiþten günümüze Ýzmir’de yayýnlanmýþ mizah dergilerinin ele alýndýðý konuþmada,
dinleyicilerin sorularýna da yanýt verildi.
Cumartesi günü gazeteci, yazar Yaþar Aksoy’un yöneteceði
“Eflatun Nuri ile Birlikteyiz” söyleþisi saat 18,30- 19,30’da gerçekleþecek.