ISMET LOKMAN SERGISI…

haberler-bant2.jpg

ismetlokman-sergi.jpg

ÝSMET LOKMAN’ýn KARÝKATÜRLERÝ
ESKÝÞEHÝR’DE EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ’NDE

 

Ýsmet Lokman Karikatür Sergisi, 25 Nisan 2008 tarihinde Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde açýlýyor. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (yeni adý; Mimar Sinan Üniversitesi)
Yüksek Ýç Mimarlýk Bölümü’nü bitiren Ýsmet Lokman, 1938 doðumlu. 
Ýstanbul “Bab-ý Ali”deki  gazete ve dergi dünyasýna küçük yaþlarda girmiþ.
1954 yýlýnda Son Posta gazetesinin çocuk sayfasýnda açýlan karikatür yarýþmasýnda birincilik ödülü alýnca
bu sayfanýn kadrolu elemaný olmuþ, karikatür dünyasýndan bir daha kopamamýþ.
Karikatürler, bulmacalar hikaye resimleri, hatta çizgi roman bile yapmýþ.
Yaþý ilerledikçe gazetenin birinci sayfasýnda siyasal karikatürleri de yayýmlanmaya baþlamýþ.
Ýsmet Lokman, sessiz ve alçakgönüllü bir çalýþma içerisindeyken açýlan yarýþmalara karikatürler göndermeye baþlamýþ.
Ardý ardýna ödüller almýþ. Ýsmet Lokman yurtiçinden ve yurtdýþýndan kazandýðý ödüllerle adýný duyurmuþ.
Bulgaristan’da, Japonya’da, Belçika’da karikatür dünyasýnýn en prestijli yarýþmalarýnda ödüller kazanmýþ.
Türkiye’de yapýlan pek çok yarýþmada üst dereceler elde etmiþ.
Bu ödüllü karikatürler 1993 yýlýnda Karikatürcüler Derneði tarafýndan bir albümde toplanmýþ. 
Kütüphanesinde bulunan  45 adet kitabýný araþtýrmacýlarýn yararlanmasý için
Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi’ne baðýþlayan Lokman,
sanat yaþamýnýn 54. yýlýnda Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde
Eskiþehirli sanatseverlerle buluþuyor.

25 Nisan 2008 tarihinde Saat:17.30 da açýlacak 60 eserden oluþan
“Ýsmet Lokman Karikatür Sergisi” 20 Mayýs’a kadar izlenebilecek.