ISMAIL DOGAN’IN CALISMASI “AVRUPA BASIN KARIKATÜRLERI” KATALOGUNDA…

news-bant.jpg

oba-ismail.jpg

Le Soir gazetesi çizeri  Pierre Kroll 4 Aralýk 2008 tarihinde Le Soir’da yayýnlanan

Maurice Lippens ve Fortis ile ilgili karikatürü ile

Belçika Basýn Karikatürü –  Press Cartoon Belgium (PCB) ödülünü kazandý.

Guy Verhofstadt baþkanlýðýndaki juri Erik Meynen(Het Laatste Nieuws)  ve Canary Pete’yi

(Gazet van Antwerpen) ise övgüye deðer buldu.
10. yýlýný dolduran ödülün jurisinde  Verhofstadt dýþýnda  Jean-Marie Dedecker,

Bart De Wever, Caroline Gennez, Karel De Gucht ve Frankofon politikacý Jean-Luc Crucke yer aldý.
Ýkinci kez bu ödüle layýk görülen  Pierre Kroll  6.000 Euro,

 Erik Meynen ve Canary Pete ise  800’er Euro alacak.
Ýlk kez düzenlenen Avrupa Basýn karikatürü – Press Cartoon Europe yarýþmasýnda ise

Ýsveçli  Zweed Riber 7 Kasým  2008 tarihinde  Sydsvenskan gazetesinde yayýnlanan

karikatürü ile birinciliðe layýk görüldü.

Riber’e  ödül olarak  10000 Euro verilecek. 

Ödüllerin sanatçýlara 

27 Haziran’da Knokke-Heist  Uluslararasý Karikatür festivali açýlýþýnda verileceði bildirildi.

Binfikir çizeri Ýsmail Doðan da Obama karikatürü ile Avrupa Basýn Karikatürü yarýþmasý’nda

elemeleri geçerek finale kalmýþtý. Arkadaþýmýz Ýsmail Doðan’ýn calismasi

diðer karikatürlerle birlikte “Press Cartoon Belgium 2009” adý ile

yayýnlanan kitapta yer aldý.