ISMAIL DOGAN’DAN “IRKCILIGA HAYIR!” KARIKATÜR SERGISI…

news-bant.jpg

idogan-irkcilik.jpg

Yaþamýný Brüksel’de sürdüren Karikatürist Ýsmail Doðan
“Irkçýlýk ve Ayrýmcýlýkla Mücadele Haftasý” çerçevesinde kendisi ve öðrencilerine ait
eserlerden oluþan bir karikatür sergisi açtý.
Anderlecht Kültür Merkezi’nde açýlan sergide sanatçýyý
Karikatürist Gürcan Gürsel ve Devlet Bakaný Emir Kýr yalnýz býrakmadý.
 
Karikatürist Ýsmail Doðan çalýþtýðý Sanat Köþesi Derneði ve
Anderlecht Gençlik Evi iþbirliði ile düzenlediði sergide kendisi ve öðrencilerine ait çalýþmalarla
ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýða karþý mizahi bir dille sesini yükseltti.
Anderlecht Belediyesi inisiyatifi ile 21-28 Mart tarihleri arasýnda
ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýkla mücadele haftasý içinde düzenlenen bir dizi etkinliðin
bir parçasý olan sergi dün akþam Devlet Bakaný Emir Kýr’ýn da katýldýðý bir resepsiyonla açýldý.
Sanatçýyý karikatürist dostu Gürcan Gürsel ve Anderlechtliler sergiye katýlýmýyla desteklerken,
açýlýþta konuþma yapan Anderlecht Belediyesi Kültürden sorumlu Baþkan yardýmcýsý danýþmaný
Jacques Caume da övgüleri ile onurlandýrdý.

ÝSMAÝL DOÐAN TRT-ÝNT’DEYDÝ…
Bu arada Ýsmail Doðan, 20 Mart Cuma gecesi TRT-ÝNT televizyonunda
Fikret Aydemir’in yapýmcýlýðýný yaptýðý “Brüksel’den Yansýmalar” programýna konuk oldu.
1963 doðumlu Ýsmail Doðan, 13 yaþýnda Türkiye’den Belçika’ya geldiðini
Belçika’da çizgi adýna yaptýklarýný kýsaca anlattý.
Karikatürcünün “muhalif” olmasý gerektiðini söyleyen Ýsmail Doðan,
“Sýnýrsýz Karikatürcüler” gibi bir oluþumun hayallerini kurduðunu da ifade etti…

SEVGILI ISMAIL DOGAN’I BU SERGISINDEN DOLAYI KUTLUYORUZ..
BÜYÜK OLASILIK “GÖC” SERGIMIZIN AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ ÜLKESI BELCIKA OLACAK..
WILLEM RASING GIBI NISAN AYINDA DA ISMAIL DOGAN ARKADASIMIZLA
KUCAKLASACAK OLMAMIZ BIZI SIMDIDEN SEVINDIRIYOR..

ERDOGAN KARAYEL